Visualisering över hus Kungsgatan kan se ut efter ombyggnation Visualisering på hur Kungsgatan kan se ut efter ombyggnation

Ombyggnation av Kungsgatan

Vi planerar för en ombyggnation av Kungsgatan. Planen är att omvandla gatan till en tydlig park och paradgata, med gångstråk, plats att sitta, uterum för arbete och socialt umgänge. Det blir en nära nog bilfri gata, anpassad för gångtrafikanter och cyklister.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Status i projektet: projektering och planering pågår

Om projektet

Bakgrund

Bheöver lite mer info om varför en ombyggnation är aktuellt

Målbild för ombyggnationen

Kungsgatan ska bli en park- och paradgata som får dig att vilja stanna. Gatan anpassas för att passa flera olika målgrupper där lek, sociala mötesplatser och grönska ges stort utrymme. Höj- och sänkbara pollare installeras för att förhindra obehörig trafik samt för att skapa en gata där gång och cykeltrafik prioriteras.

Det här ska göras

  • Markarbete: en stor del av arbetet som ska utföras görs under marken av Trollhättan Energi. Vatten- och avloppssanering ska göras, elledningar, fjärrvärme och fiberledningar ska uppdateras/underhållas. Efter arbetet under marken ska ytskikten renoveras med nya plattor i samma stil som Drottningtorget.
  • Träd, grönska och dagvatten: Målet är en livskraftig och trygg allé från Föreningsgatan till och med Garvaregatan. Utöver detta tillkommer totalt 440 kvadratmeter ny grönska på Kungsgatan i form av planteringar – som hjälper oss att ta hand om dagvatten på effektivt och smart sätt och gynnar den biologiska mångfalden. Även säsongsplanteringar i urnor ska pryda gatan.
  • Mötesplatser och lek: Kungsgatan utvecklas med fler sittplatser och lekplatsen byggs ut.
  • Belysning:190 nya belysningspunkter

Allén på Kungsgatan

I samband med ombyggnationen utvärderar vi att byta ut den befintliga allén. Besiktningar som genomförts visar på skador i krona och stam men också i rotsystemet på merparten av de befintliga lindarna. En eventuell ny allé föreslås att planteras något glesare och också att bli en så kallas blandallé där två sorter skapar resistens mot eventuella sjukdomar, på samma sätt som allén som är i anslutning till Drottningtorget. Kungsgatan kommer också få över 440 m2 nya perennplanteringar vilka förutom att de kommer tillföra grönska även kommer fungera som regnbäddar vilket är en växtbädd som kan hantera stora mängder regnvatten men också leverera en grön hållbar miljö. 

Genomförande

  • Planering/projektering: påbörjades 2019 och pågår fram till hösten 2022
  • Arbete på plats: sker etappvis från hösten 2022 till 2024
  • Klart: arbetet med Kungsgatan beräknas vara klart sommaren 2024
  • Budget: förslag 35 miljoner (beslutas hösten 2022)

 

Senast granskad 2022-04-07 av JOSÅKEBEN