Folkets Parks entréskylt

Trollhättans stadspark växer fram

I januari 2021 startade arbetet med Trollhättans nya stadspark. Området som berörs är Folkets Park och Lunnen, grönområdet intill Folkets Park. Arbetet med Folkets Park blev klart 2021 och under 2022 startar etapp 2 med fokus på Lunnen och att binda ihop områdena.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans nya stadspark - bakgrund

I takt med att Trollhättan växer och utvecklas måste vi ta hand om de gröna oaserna, historiska värdena och mötesplatserna som finns. När den nya stadsdelen Vårvik tar form på västra sidan av älven och med Stridsbergsbron som byggs för framtidens resande blir Folkets Park och Lunnen en ännu viktigare plats och en självklar koppling till centrum. En ny stadsdel och en ny bro skapar nya rörelsemönster och då behöver även intilliggande platser ses över och utvecklas för att främja hälsa och välmående i vardagen. Att slå ihop Lunnen och Folkets Park och bygga en stadspark skapar förutsättningar för nya gång- och cykelstråk och fler och bättre mötesplatser. Stadsparken blir ett nytt grönt vardagsrum, en viktig plats för social samvaro där människor kan umgås, koppla av, leka eller gå på kulturevenemang.

 

Utvecklingen av Stadsparken fortsätter och vi vill ha dina synpunkter på vad du tycker skulle göra Lunnen till en härlig plats att vistas på!

 

Vi vill gärna ha svar från barn också!

 

Klicka här för att komma direkt till enkäten!
Sista dag att lämna dina svar är 30:e maj.

 

Trollhättans stadspark växer fram

Det här gjordes i etapp 1

Den första etappen av arbetet med den nya stadsparken omfattade den gamla Folkets Park-delen där både utemiljöer och byggnade renoverades och rustades upp. Utformningen bygger dels på den historiska layouten och dagens behov för användning, vattenhantering och driftskrav. För att aktivera ytan övriga tider anlades en hårdgjord yta med integrerad lek. En trivsam och identitetsskapande belysning har integrerats i parken och bidrar till en trygg miljö som skapar en helhet i arkitekturen.

Utemiljön

 • Sanering av förorenade ytor i Folkets Park.
 • Renovering och upprustning av Folkets Park
  • asfalt tas bort till fördel för fler grönområden.
  • naturlek byggs in.
  • grusgångar genom parken.
  • träd- och blomsterplanteringar. 
  • sittplatser. 

Byggnader

 • Stor hänsyn togs till Folkets Parks historia där vi bevarade och återskapade byggnadernas tidigare prakt och prägel. Pergolan vid Parkhallen mot Lunnen togs bort för att öppna upp och binda ihop Folkets Park och Lunnen. 
 • Parkhallen renoverades invändigt för att fortsatt kunna möta behoven av dans, fest, musik och möten.

Det här ska göras i etapp 2

Bakgrund

Lunnen är mycket uppskattad av trollhätteborna och en grön oas varför vi kommer fokusera på att framhäva befintlig grönska samt förstärka de värden som finns. Vi vill att den nya stadsparken är Trollhättebornas gröna vardagsrum och en plats för lek, rekreation och socialt umgänge.

 Den nya stadsparken är också tänkt att fungera som en evenemangsplats vilket medför att den lekplats som idag finns i parken kommer tas bort och placeras längre norr ut i parken. Leken kommer fortsatt ha första prioritet men vi hoppas också att skapa en yta som är uppskattad och används av flera generationer. Under 2022 kommer vi att ha en separat dialog för denna yta där vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och tycka till!

Det här ska göras

 • Grönska skall gallras ur och förstärkas
 • Ny belysning i parken
 • Förbättra vägar och koppla samman med GC-väg för Stridsbergsbron samt Kanalstigen
 • Ny lek och generationsyta
 • Ett nytt staket sätts upp runt den nya stadsparken
 • Dammen och bäcken renoveras
 • Arboretumet byggs ut

Genomförande

 • Planering och projektering: januari-april 2022
 • Dialog med barn: februari – maj 2022
 • Arbete på plats: mindre åtgärder genomförs 2022 och parken i sin helhet beräknas vara klar 2023

Läs mer om utvecklingen i områden när en nygammal del av din stad tar form. 

Vårvik och Hjulkvarnelund

I Vårvik och Hjulkvarnelund kommer en ny grön och vänlig del av din stad att växa fram på historisk mark. Här skapar vi mötesplatser, utvecklar rekreationsområden och lägger grunden för framtida verksamheter och bostäder.

Kvinna och man som jobbar i naturen

Hjulkvarnelund - tar centrum närmare älven

Stadens puls möter naturen när vi utvecklar Hjulkvarnelund där stadsparken blir en mötesplats att räkna med.

Senast granskad 2022-05-11 av REBGUS