Två glada personer vid Trollhätte-kanal

Pågående projekt i Trollhättan

Vi satsar för fullt på att rusta och utveckla Trollhättan för framtiden, för nuvarande och kommande generationer, för befintliga och nya invånare. Här kan du ta del av och läsa mer om pågående projekt och planer som handlar om ombyggnationer, utvecklingsarbeten, bostadsbyggande och trafiksäkerhet - och varför vi gör dom.


 

 

Mer planer och utvecklingsprojekt i Trollhättan

Här kan du läsa mer om större utvecklingsprojekt, vilka detaljplaneprojekt som är aktuella, var det byggs bostäder och hur den översiktliga planeringen ser ut för Trollhättan.

 
Ett barn ligger i en soffa med huvudet i händerna och ler

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Torg med fontän och människor i rörelse

Stadsdelsutveckling stadskärnan

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med utveckling av centrum och vilka projekt som bedrivs för att stadskärnans attraktivitet ska öka.

Byggarbetsplats med husskal grönska i bakgrunden

Planprogram för tätortsutbyggnad vid Hults höjd

Kommunstyrelsen har gett planbesked för att pröva en utbyggnad av tätorten med 500 nya bostäder i Hults höjd. Innan detaljplanearbetet påbörjas ska ett planprogram tas fram för att pröva områdets förutsättningar.

Ett par flyttar in

Bostadsbyggande pågår

Med siktet inställt på att bli 70 000 invånare till år 2030 planeras och byggs det fler bostäder runt om i hela Trollhättan. Här finns mer information om några av de bostadsprojekt som pågår just nu.

Vy över Högskolan Väst med närliggande gator

Planprogram för Campus Högskolan Väst

I planprogrammet för Campus Högskolan Väst ser vi över områdets förutsättningar och en framtida utveckling med nya lokaler för utbildning, servicefunktioner och studentbostäder. Arbetet sker i samverkan med Kraftstaden AB som är fastighetsägare och Högskolan Väst.

Ungdomar vid en tågstation

Planprogram för resecentrum och del av Tingvalla

Här kan du läsa mer om pågående arbete med att ta fram ett planprogram för Resecentrum. Planprogrammet ska var vägledande i den övergripande utvecklingen av området som ska främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. Vi tar hänsyn och gör avvägningar ur flera olika perspektiv och mellan olika intressen.

Båt som slussar i slussarna i Trollhätte kanal

Nya slussar i Trollhättan

Trafikverket har tagit fram två alternativ för placering av nya slussar i Trollhättan, det norra och det södra alternativet. Förslaget har varit ute på samråd till 20 februari 2022, där det var möjligt att tycka till. Samtidigt utreds nu möjligheten att bygga slussar i befintlig sträckning vidare.

Detaljplaner under arbete

I en detaljplan bestäms det hur mark och vatten får användas inom ett visst område. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. I vissa fall görs först ett planprogram för ett område i syfte att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Håll koll på vilka detaljplaner och planprogram vi jobbar med just nu!

Översiktsplanering

Översiktsplanen beskriver den långsiktiga riktningen i utvecklingen av Trollhättan - hur staden kan växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Som ett komplement till den kommunövergripande översiktsplanen görs ibland fördjupningar och tematiska tillägg för att tydliggöra riktningen mer noggrant inom ett visst område. Läs mer om Trollhättans översiktsplanering här.


Bra att ha koll på

Aktuell trafikinformation

Håll koll på aktuella trafikavstängningar i kommunen

Gör din felanmälan

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar