Risk- och krishantering

Varje mandatperiod analyserar Trollhättans Stad vilka risker och sårbarheter som finns inom kommunens gränser. 

Person
SäkerhetschefKristina Hedman 0520-49 76 47
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Inventeringen leder till ett brett arbete i Stadens verksamheter. Syftet är att skapa ett robust och säkert Trollhättan.

Förutom risk- och sårbarhetsanalysen finns dessutom antaget en riskhanteringsplan för farliga ämnen och farligt gods avseende såväl stationära risker som transporter.  

Anläggningar  

I Trollhättans riskhanteringsplan finns de anläggningar redovisade där farligt gods hanteras och lagerhålls. Exempel på sådana är vissa industrier som använder kemiska medel som är farliga för människan eller miljön. Även bensinstationer är med i riskbedömningen. Som en konsekvens av riskhanteringsplanens analys kan vid omprövning av tillstånd risken med placeringen innebära att tillståndet inte förlängs.

Transportleder  

Mycket farligt gods transporteras i och genom vår kommun. Både på landsvägar och järnväg samt på Göta Älv och Trollhätte kanal sker dessa transporter. I riskhanteringsplanen sammanställs hur transporterna i huvudsak sker, vilken omfattning och vilka ämnen som dominerar. Rekommendation till transportörer av vägval och information om lämpliga uppställningsplatser är sådant som framgår av riskhanteringsplanen.

Riskbedömning

Den samlade riskbild som finns i en industrikommun av Trollhättans karaktär innebär att arbetet med riskhanteringsfrågor alltid måste prioriteras. Verksamheten i anläggningar och transporter till och från dessa utgör alltid ett hot mot människan och miljön. Utifrån begreppen sannolikhet för att en olycka skall kunna inträffa och konsekvensen därav görs en riskbedömning där en riskfaktor redovisas. Om denna faktor blir oacceptabelt hög måste åtgärder vidtas för att minska eller helst eliminera risken. Detta arbete har initierats av risk- och sårbarhetsanalysen. Ett brett samråd som bygger på det geografiska områdesansvaret ligger bakom analysen. Ett flertal aktörer inom Trollhättans kommun har deltagit i arbetet.  

Krishantering

Krishantering får allt större betydelse. En breddad hotbild ställer krav på hela samhällets förmåga att hantera kriser. Flera händelser i vår omvärld i form av snöoväder, längre strömavbrott, översvämningar och bränder visar att kraven på krishantering ökat hos centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och landsting. I Trollhättans närområde har detta blivit kännbart för flera kommuner. Exempelvis sommaren 2002 med åskovädret på Orust. Terroristangrepp inom EU har också flyttat denna hotbild närmare vårt land. Tsunamikatastrofen som inträffade vid jultid 2004 kom att påverka de flesta svenska kommuner. Ett annat exempel är orkanen Gudrun som drabbade södra Sverige i början av 2005, även Trollhättan berördes perifiert.  

Strömavbrott

Vid strömavbrott ska du kontakta din elnätsleverantör. De flesta hushåll i Trollhättans kommun får sin el via Vattenfall eller Trollhättan Energi, men har du en annan elänätsleverantör är det denne du ska vända dig till.

Vattenfall

Trollhättan Energi

Kommunens ansvar  

På lokal nivå är det Kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret vid en händelse som får stor omfattning. Om händelsen hotar viktiga värden eller om omfattningen blir en påfrestning för kommunens förmåga kan Kommunstyrelsens ordförande fatta beslut att Krisledningsnämnden skall träda i funktion. Under Kommunstyrelsen /Krisledningsnämnden finns en Operativ stab som leds av stadsdirektören. Till den Operativa staben knyts vissa stödfunktioner som information, dokumentation, service/teknik och lokalförsörjning.  

Räddningstjänstens ansvar  

Vid olyckor som till exempel bränder, farligt godstransporter, översvämningar m.m. är det räddningstjänsten som genomför insatsen. När räddningsledaren anser att händelsen kan nå en större omfattning kontaktas kommunens krisledning.

Räddningstjänst Norra Älvsborg

Senast granskad: 2016-11-17 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)