Tillfällig höjning av HAB-ersättning

Trollhättans Stads omsorgsnämnd kommer ta ett ordförandebeslut om att tillfälligt höja habiliteringsersättningen för 2018.

Person
FörvaltningschefLena Johansson 0520-49 71 00
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Från och med 1 januari 2017 höjdes habiliteringsersättningen i Trollhättans Stad för deltagare i daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

I början av 2018 fick Socialstyrelsen uppdrag av regeringen att fördela ett statsbidrag till kommuner som införde habiliteringsersättning eller höjde en låg dagpenning. Enligt information från handläggare på Socialstyrelsen i maj 2018 var intentionen att statsbidraget ska vara "långsiktigt". Man framförde dock att något beslut inte fattats huruvida statsbidrag kommer att utbetalas under 2019 och därefter.

Omsorgsnämnden beslutade därför i maj 2018 att rekvirera Trollhättans andel av stadsbidraget för 2018 i syfte att stå i beredskap för att retroaktivt betala ut den förhöjda delen av habiliteringsersättningen. Omsorgsnämnden beslutade även att man senare skulle ta ställning till frågan om utbetalning av statsbidraget beroende på hur kommande besked från regeringen lyder ifråga om framtida statsbidrag gällande habiliteringsersättning. Något besked i denna fråga har inte kommit.

Efter beslutet har det kommit till Trollhättans Stads kännedom att andra kommuner betalat ut habiliteringsersättning för 2018. Därför togs det en ny kontakt med Socialstyrelsen som då gav beskedet om att det som krävs för att pengarna ska betalas ut är en redovisning för enbart 2018. Därför kommer omsorgsnämnden ta ett ordförandebeslut om att tillfälligt höja habiliteringsersättningen för perioden 1 januari–31 december 2018. Sedan kommer ersättningen gå tillbaka till tidigare nivå under 2019.

Den höjda habiliteringsersättningen kommer betalas ut till berörda brukare så snart som möjligt.

Senast granskad 2018-12-19 av Jonathan Hjort