Förändring kring boendeplatser inom vård och omsorg

För att få en ekonomi och verksamhet i balans har omsorgsnämnden beslutat att genomföra åtgärder för att effektivare nyttja boendeplatserna inom vård och omsorg. Åtgärderna frigör resurser som ska användas för att höja kvalitén i verksamheterna.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden har idag en stor ekonomisk obalans, framförallt inom vård och omsorg. Under det första kvartalet av 2020 fanns det i genomsnitt 20–30 outhyrda lägenheter varje vecka på Trollhättans Stads vård- och omsorgsboenden. På stadens korttids- och växelvårdsplatser har beläggningen varit cirka 50 procent under en lång tid.  
– Vi har tittat på hur vi kan använda våra boendeplatser inom vård och omsorg på ett effektivare sätt. Vår målsättning är att Trollhättans invånare på våra vård- och omsorgsboenden ska få en ökad livskvalité, säger Jane Johansson, förvaltningschef.

Höja kvalitén

Under omsorgsnämndens sammanträde den 21 augusti beslutades det att genomföra flera åtgärder för att få en ekonomi och verksamhet i balans. Bland annat beslutade nämnden att avveckla boendeplatserna på Landbogården, Lantmannavägen 100 och Humlevägen 98.
– Dessa boenden har olika typer av verksamhetsproblematik. Bland annat stödjer de inte de fysiska förutsättningarna som krävs för en god arbetsmiljö och en kvalitativ omsorg av äldre personer med komplexa vårdbehov. Genom att avveckla dessa platser frigörs ekonomiska medel som vi kan lägga på utveckling och kompetenspåfyllnad till personalen i verksamheterna istället. Det innebär en ökad kvalitet och en bättre vardag för våra äldre, säger Jane Johansson.
– Vi behöver genomföra dessa förändringar för att klara vårt uppdrag att leverera en vård och omsorg med hög kvalitet, säger Lena Hult, omsorgsnämndens ordförande.

Utveckling av träffpunkt i Åsaka

Under omsorgsnämnden beslutades det även att se över en utveckling av träffpunkten i Åsaka.
– Det är viktigt att ha en levande landsbygd. Därför föreslår omsorgsnämnden Kommunstyrelsen att utveckla träffpunkten på Landbogården tillsammans med övriga kommunala nämnder, säger Lena Hult.

Beslutade åtgärder

 • Avveckla de 18 boendeplatserna på Lantmannavägen 100
 • Avveckla de 25 boendeplatserna på Humlevägen 98 
 • Avveckla de 10 boendeplatserna på Landbogården
 • Öppna 18 boendeplatser på Lextorpsvägen 11
 • Avveckla 13 platser inom korttid/växelboende
 • Enhet för omställning av övertalig personal tillskapas inom Bemanningsenheten
 • De ekonomiska resurserna som frigörs tilldelas i första hand övriga särskilda boendeplatser för att nå ekonomisk balans i denna del av omsorgsnämndens ansvarsområde 
 • De medel som budgeterats på nämnden för att öppna 18 platser på Lextorpsvägen tillförs verksamheten för kompetensstärkande åtgärder
 • Inflyttningsstopp införs på berörda vård- och omsorgsboenden inför avveckling
 • Omsorgsförvaltningen förbereder erbjudande om annat boende till dagens hyresgäster som berörs. Detta kommer ske i dialog med berörd person och dess närstående
 • Omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att utveckla träffpunkten på Landbogården tillsammans med övriga kommunala nämnder
Senast granskad 2020-08-21 av jonathan.hjort@trollhattan.se