Brister i vård och omsorg på enhet på Källstorpsgården

Person
Förvaltningschef Jane Johansson 0520 - 49 71 00
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Det har förekommit brister i vård och omsorg på en av enheterna på Källstorpsgården. Efter en internutredning har det upptäckts brister i den basala omvårdnaden, i dokumentationen och i följsamheten till rutiner och arbetssätt. Det har bland annat resulterat i skador för en boende på aktuell enhet. Information om uppkommen situation och pågående åtgärder har meddelats till övriga hyresgäster på enheten och deras anhöriga.
– Vi ser väldigt allvarligt på detta och jobbar med en rad åtgärder för att något liknande inte ska kunna inträffa igen. Det är av största vikt att alla brukare och deras anhöriga ska känna sig trygga med vår vård och omsorg, säger Jane Johansson, förvaltningschef.

Åtgärder har vidtagits

Flera åtgärder har redan genomförts på Källstorpsgården och ytterligare åtgärder är planerade. Bland annat har enhetens arbetssätt, metoder och rutiner setts över. Bemanningen har tillfälligt ökats upp med chefsresurser, sjuksköterskor och undersköterskor för att underlätta och påskynda arbetet med implementering och följsamhet till rutiner och nödvändig dokumentation. Det genomförs utbildningar för samtlig personal på Källstorpsgården.
Löpande uppföljningssamtal sker med berörda personer och det pågår en fullständig genomlysning av verksamheten.

Senast granskad 2020-02-28 av Jonathan Hjort