Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för medicinsk säkerhet inom den kommunala hälso-och sjukvården, utför kontroll och tillsyn samt anmäler allvarliga risker och brister till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Person
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helena Törneröd 0520 – 49 71 23
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Grundläggande bestämmelser om MAS och dennes ansvar finns i 11 kap 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 4 kap, 6 § Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80). 

MAS utarbetar riktlinjer/direktiv för samt följer upp hälso- och sjukvården i kommunen kontinuerligt. Detta sker genom planerad och oplanerade uppföljning. MAS samverkar med externa vårdgivare som vårdcentraler, sjukhus, tandvården, rehab, samt andra aktörer inom landstinget.

Exempel på uppföljningar som MAS gör

  •  Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen genomförs tillsammans med apotekare en gång per år på olika äldreboenden samt grupp- och serviceboenden.
  •  Granska delegeringsbeslut
  • Hygienronder
  • Kvalitetsuppföljning av medicintekniska produkter
  •  Verksamhetsbesök och enkätuppföljningar.
  • Avvikelsestatistik

Utöver uppföljningar har MAS även andra arbetsuppgifter, exempelvis som sakkunnig gällande hälso- och sjukvårdsfrågor, omvärldsbevakning och stöd till verksamheter.

Om någon person, som är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården, i samband med vård eller behandling drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar MAS för att göra en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.  

Om du är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården, eller är anhörig,  och har synpunkter eller frågor om vård och behandling, är du välkommen att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Senast granskad 2019-12-20 av jonathan.hjort@trollhattan.se