Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för medicinsk säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården, utför kontroll och tillsyn samt anmäler allvarliga risker och brister till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Grundläggande bestämmelser om MAS och dennes ansvar finns i 11 kap 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 4 kap, 6 § Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80). 

MAS utarbetar riktlinjer/direktiv för samt följer upp hälso- och sjukvården i kommunen kontinuerligt. Detta sker genom planerad och oplanerade uppföljning. MAS samverkar med externa vårdgivare som vårdcentraler, sjukhus, tandvården, rehab, samt andra aktörer inom landstinget.

Exempel på uppföljningar som MAS gör

  • Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen genomförs tillsammans med apotekare en gång per år på olika äldreboenden samt grupp- och serviceboenden.
  • Granska delegeringsbeslut
  • Hygienronder
  • Kvalitetsuppföljning av medicintekniska produkter
  • Verksamhetsbesök och enkätuppföljningar
  • Avvikelsestatistik

Utöver uppföljningar har MAS även andra arbetsuppgifter, exempelvis som sakkunnig gällande hälso- och sjukvårdsfrågor, omvärldsbevakning och stöd till verksamheter.

Om någon person, som är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården, i samband med vård eller behandling drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar MAS för att göra en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.  

Om du är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården, eller är anhörig, och har synpunkter eller frågor om vård och behandling, är du välkommen att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Senast granskad 2020-10-08 av Jonathan Hjort