Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Person
Medicinskt ansvarig sjuksköterskaHelena Törneröd 0520 – 49 71 23
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Om du som patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling har MAS ansvar för att anmäla till Socialstyrelsen.

MAS ska se till att lagar och författningar följs och följer också kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har inte något egentligt ansvar för den individuella vården, men ansvarar för att det finns rutiner och riktlinjer som avser den vård och behandling som du som patient ges samt de krav som ställs på bland annat läkemedelshantering, dokumentation och avvikelsehantering.

Senast granskad 2019-06-14 av Jonathan Hjort