Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för medicinsk säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården, utför kontroll och tillsyn samt anmäler allvarliga risker och brister till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) utarbetar riktlinjer/direktiv för, samt följer upp, hälso- och sjukvården i kommunen kontinuerligt. Detta sker genom planerad och oplanerade uppföljning. MAS samverkar med externa vårdgivare som vårdcentraler, sjukhus, tandvården, rehab, samt andra aktörer inom landstinget.

Exempel på uppföljningar som MAS gör

  • Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen genomförs tillsammans med apotekare en gång per år på olika äldreboenden samt grupp- och serviceboenden.
  • Granska delegeringsbeslut
  • Hygienronder
  • Kvalitetsuppföljning av medicintekniska produkter
  • Verksamhetsbesök och enkätuppföljningar
  • Avvikelsestatistik

Utöver uppföljningar har MAS även andra arbetsuppgifter, exempelvis som sakkunnig gällande hälso- och sjukvårdsfrågor, omvärldsbevakning och stöd till verksamheter. Om någon person, som är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården, i samband med vård eller behandling drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar MAS för att göra en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.  

Om du är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården, eller är anhörig, och har synpunkter eller frågor om vård och behandling, är du välkommen att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Relaterad information

Grundläggande bestämmelser om MAS och dennes ansvar finns i 11 kap 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 4 kap, 6 § Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)

Senast granskad 2021-10-21 av JONHJO