Reparation

Har du fått bostadsanpassningsbidrag beviljat kan du ansöka om reparationsbidrag om något har gått sönder.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du äger själv den anpassning du fått bidrag för. Du bör räkna med egna utgifter för underhåll och eventuella reparationer av anpassningen eftersom bidrag inte kan lämnas för alla sådana kostnader. Som regel täcks exempelvis inte handhavandefel eller normalt bostadsunderhåll av bidrag.

Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag kan du ansöka om reparationsbidrag för viss anpassning som du fått beviljad via bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag till reparationer

Bidrag lämnas för att reparera sådan anordning eller inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser om:

  1. Anordningen eller inredningen är av tekniskt slag
  2. Anordningen eller inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.

I fråga om anordning eller inredning av tekniskt slag lämnas bidrag även för besiktning och annat underhåll än reparation.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §. Bidrag lämnas inte heller om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av äldre bestämmelser i sådan bostad som avses i 6 §.

Anordningar av tekniskt slag kan exempelvis vara hiss, dörrautomatik, höj- och sänkbar utrustning, toaletter med spol- och torkanordning och spisvakter.

Fel som uppstår under garantitid

Fel som uppstår under garantitiden anmäls till det företag som levererat hissen.

Fel som uppstår efter garantitid

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag i första hand. Fel som beror på felaktigt användande, skadegörelse, olycka och dylikt ersätts inte av
bostadsanpassningsbidrag. Det kan vara bra att veta om/hur ditt
försäkringsbolag kan komma att ersätta dig i dessa fall.

Fel som ej täcks av garanti eller av försäkringsbolag

Om anordningen eller inredningen som du fått installerat med stöd av bostadsanpassningsbidrag, är av tekniskt slag eller att den har utsatts för onormalt slitage på grund av din funktionsnedsättning, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag för kostnad som uppstår i samband med reparation.

Bidrag lämnas även för besiktning och service av anordning eller inredning av tekniskt slag.

Hur ansöker jag om reparationsbidrag?

Du behöver inkomma med en muntlig eller skriftlig ansökan. Handläggaren utreder och bedömer din ansökan. Vid bifall får du bidraget utbetalt till det konto du har angett i ansökan.

  • Vid ansökan behöver du lämna uppgifter på den bank och det kontonummer du önskar att få bidraget insatt på.
  • Du behöver bifoga en kopia på fakturan du fått gällande service, besiktning eller reparation.
  • Det ska specificeras i fakturan vad ärendet handlar om och hur det har åtgärdats.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta handläggare för bostadsanpassningsbidrag, Trollhättans stad.

Senast granskad 2021-04-22 av Jonathan Hjort