Bild på en äldre persons hand i en säng.

E-omsorg

Människor fungerar olika och har olika behov. En del vill ha omsorg som innebär tät kontakt, medan andra vill rå om sig själva så mycket det bara går.

Person
BiståndshandläggareBiståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

För dig som har vård och omsorg hemma och vill ha en flexibel omsorg på egna villkor är e-omsorg en spännande väg. I Trollhättans Stad har vi infört e- hemtjänst i syfte att möjliggöra en mer trygg och flexibel omsorg.

Med e-hemtjänst menas stöd på distans via någon form av tekniklösning. Dessa tjänster kan beviljas efter biståndsbeslut. Syftet är att utöka stödet och möjliggöra kvarboende hemma för personer med funktionsnedsättningar och/eller äldre personer i behov av stödinsatser.

Fjärrtillsyn

Fjärrtillsyn är en möjlighet för dig som behöver tillsyn på natten, men som inte vill att personalen ska komma när du sover. Antingen för att din nattsömn blir störd eller för att du känner dig otrygg med vetskapen om att det kommer in någon i ditt hem. Fjärrtillsyn innebär att nattpersonal istället tittar till dig genom en kamera via en dator på sin arbetsplats.

Fjärrtillsyn passar dig som:

  •  Behöver tillsyn på natten
  •  Är lättväckt
  • Inte vill att någon annan person ska komma in i bostaden när du sover

Tillsynen sker den tid som ni kommit överens om men kan variera upp till 30 min före eller efter överenskommet klockslag. Personalen vidtar de åtgärder som ni kommit överens om ifall du inte ligger i sängen.

På natten, när kameran är aktiv, lyser en liten lampa med fast grönt sken. När vi gör tillsynen blinkar den gröna lampan. Kameran spelar inte in eller sparar några bilder och den är inte aktiv under dagtid. Du lånar den utan kostnad. Insatsen ingår i din hemtjänstavgift.

Så här ansöker du om fjärrtillsyn

Du som vill ansöka om fjärrtillsyn gör det genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare mellan klockan 8.30-9.30 på telefon 0520-49 50 00 (växel) eller ansök skriftligt genom att fylla i blankett och skicka in.

Blankett för ansökan

Information om ansökan

Avgifter för fjärrtillsyn

För fjärrtillsyn betalar du en månadsavgift. Insatsen ingår i din hemtjänstavgift. Avgiftens storlek påverkas av dina inkomster, storleken på din hyra och huruvida du har rätt till bostadstillägg samt hur mycket hjälp du behöver.

Inkomstförfrågan

Avgiftsbroschyr

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Äldre dam på promenad

Hemhjälp, hemtjänst

För dig som har behov av hjälp i hemmet erbjuder Trollhättans Stad olika former av stöd som ska göra det lättare för dig att bo kvar hemma i ordinärt boende så länge som möjligt.

Senast granskad 2019-05-15 av Jonathan Hjort