Äldre dam på promenad

Hemhjälp, hemtjänst

För dig som har behov av hjälp i hemmet erbjuder Trollhättans Stad olika former av stöd som ska göra det lättare för dig att bo kvar hemma i ordinärt boende så länge som möjligt.

Person
BiståndshandläggareBiståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Det här kan du få hjälp med

Du kan få hjälp med exempelvis inköp, tvättning, städning och personlig omvårdnad. Du kan även få hjälp på kvällar och nätter. Det är ditt behov som styr hur och när tjänsten utförs.

Du kan även ansöka om att få trygghetslarm för att kunna kalla på hjälp i akuta situationer. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Om du behöver hjälp med sjukvårdsinsatser, så kallad hemsjukvård, vänder du dig till hemvårdens distriktssköterska i det område där du bor.

Trygg hemma

Teamet vänder sig till dig som har nya eller förändrade behov av hjälp i hemmet efter en sjukhusvistelse. Ditt behov av hjälp framöver bedöms inviduellt.

Arbetet sker i ditt hem, och kan ta från en dag upp till tio dagar. Sedan tas ansvaret över av hemvården i området där du bor.

I team Trygg Hemma arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och biståndshandläggare.

Så här ansöker du om hemtjänst

Du som vill ansöka om hemtjänst gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Telefonlista handläggare

E-tjänst för ansökan

Blankett för ansökan

Information om ansökan

Avgifter för hemtjänst

För hemtjänst betalar du en månadsavgift. Avgiftens storlek påverkas av dina inkomster, storleken på din hyra och huruvida du har rätt till bostadstillägg samt hur mycket hjälp du behöver.

Inkomstförfrågan

Avgiftsbroschyr

Beräkna din preliminära avgift för hemtjänst 

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Undersköterska ger vård till en kvinna i hennes hem.

Hemsjukvård

Du som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral kan få hemsjukvård av kommunen. Det är kommunens legitimerade sjukvårdspersonal som bedömer om du har rätt till vård i hemmet.

Närbild, rosa blomma

God man, förvaltare, förmyndare

Förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Senast granskad 2019-03-13 av Jonathan Hjort