Baen med Ipad sittandes i soffa

Elevhälsan

Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Elevhälsa är det begrepp som innefattar särskilda behov.

För elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan omfattar elevhälsan medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elever i gymnasiet har elevhälsa som omfattar, medicinska, psykosociala, specialpedagogiska och studie- och yrkesvägledande insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Varje skola har ett elevhälsoteam. I elevhälsoteamet finns rektor, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, studie- och yrkesvägsledare, skolläkare och skolsköterska.

Kontakta din skola för att få hjälp av elevhälsan.

Senast granskad 2017-10-24 av Cecilia Wilson