Händer ihop som tillsammans bildar en cirkel

Utredningsgruppen för Ensamkommande barn

Utredningsgruppen för ensamkommande barn utreder behov och beviljar bistånd i form av boende och annat stöd för de ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Trollhättan.

Person
Enhetschef, Utredningsgruppen för ensamkommande barnAnna-Karin Ödbrant 0520-49 55 30
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

Alla barn och ungdomar borde ha rätt att växa upp i fred och trygghet, men nu är det inte så. Krig och förföljelse tvingar människor på flykt. Många måste göra det svåra valet att skicka iväg det käraste de har – barnen.

Ungdomarna har tagit sig hit på egen hand, ofta under svåra förhållanden. Så snart som möjligt behöver de få återgå till ett någorlunda stabilt liv när de väl är framme. Så att de får tillbaka tron på sig själva och framtiden.

I Sverige börjar en ny resa. I ett nytt och okänt land. En resa bort från de svåra minnena och förhoppningsvis mot ett bättre liv.

Vad är ensamkommande barn?

Med ensamkommande barn menas barn och ungdomar under 18 år som utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare kommer till Sverige för att söka asyl. Deras levnadsöden och bakgrund varierar men gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt situation.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för barnets boende, omvårdnad och skolgång. Så snart som möjligt efter barnets ankomst till Sverige ska kommunen utse en god man som skall ta tillvara barnets rättigheter.

Vår målsättning är att ge dessa barn och ungdomar en stabil grund att stå på och goda förutsättningar att bli en del av det svenska samhället. Stödet fortgår även efter att barnet erhållit uppehållstillstånd, som längst till 21 års ålder.

Ensamkommande barn som kommer till Trollhättan

Tidigare hade staden avtal med Migrationsverket om att ta emot pojkar från 16 års ålder. Sedan Migrationsverket slutade med avtal så är det i första hand barn som har släkt i Trollhättan som har anvisats till staden. Ungefär en femtedel av barnen är flickor.
 

Utredningsgruppen Ensamkommande barn

Organisatoriskt hör utredningsgruppen Ensamkommande barn (EKB) till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Familjestöd. Utredningsgruppen EKB startades våren 2015. På enheten arbetar bland annat socialsekreterare, familjehemssekreterare samt enhetschef. Vi ansvarar för myndighetsutövningen för samtliga ensamkommande barn i Trollhättans kommun. 

Vi utreder barnens behov och beviljar bistånd i form av boende och annat stöd utifrån socialtjänstlagen. Vi följer barnet under flera års tid, till dess att placeringen kan avslutas på grund av att ungdomen flyttar till eget boende eller återförenas med sin ursprungsfamilj.

God man

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Det är Överförmyndarnämnden som utser god man.

Läs mer om god man för ensamkommande barn

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Då ett ensamkommande barn erhållit PUT så skall en särskilt förordnad vårdnadshavare utses till barnet. Det är socialnämnden som skall anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare och Tingsrätten beslutar i frågan. Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte nämnvärt från uppdraget som god man men är ofta ett mer långsiktigt åtagande. Uppdraget pågår som längst till barnet fyller 18 år.

Var bor barnen?

Barnen placeras antingen på hem för vård och boende (HVB), stödboende eller i familjehem.

Trollhättans Stad har för närvarande fyra HVB-hem samt ett stödboende för ensamkommande barn. Här bor både asylsökande barn och barn med PUT. Målsättningen är att barnen känner trygghet, tillit och får en meningsfull vardag, samt att de får en bra start på vuxenlivet och tillgodogör sig de redskap de behöver för att klara ett självständigt liv i Sverige eller i hemlandet.

Många av våra ensamkommande barn är placerade i familjehem. Familjehemmet är ofta en släkting eller annan närstående. Vissa barn är familjehemsplacerade utanför det egna nätverket. Innan beslut fattas om stadigvarande placering så skall familjehemmet vara utrett och godkänt.

Läs mer om Familjehem

Är du intresserad av att bli familjehem, särskilt förordnad vårdnadshavare, eller på annat sätt stötta ett ensamkommande barn?

Kontakta

Anna-Karin Ödbrant
Enhetschef, Utredningsgruppen för ensamkommande barn
0520-49 55 30
anna-karin.odbrant@trollhattan.se

Senast granskad: 2017-07-28 | av: Cecilia Wilson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)