Bild på en sten som ser ut som ett hjärta

Utredningsgruppen Barn & Unga

Utredningsgruppen Barn & Unga arbetar med barn och unga 0-20 år och deras föräldrar/familjer. Utredningsgruppen Barn & Unga gör utredningar efter beslut från Mottagningsgruppen.

Person
EnhetschefMathias Engqvist 0520-49 71 30
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

Exempel på insatser som Utredningsgruppen Barn & Unga kan besluta om:

 • Familjearbete via Resursforum.
 • Kontaktperson.
 • Kontaktfamilj.
 • Familjehem.
 • Institutionsvård.

De lagar som främst styr arbetet är Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Förvaltningslagen och Sekretesslagen.

Hur en utredning enligt Socialtjänstlagen går till

Du och din familj kommer att möta en eller två socialsekreterare.

Utredningen inleds med att göra en utredningsplan: datum för möten bokas, det bestäms vilka övriga som ska kontaktas, exempelvis: skola/förskola, sjukvård/psykiatri, släkt, vänner, polis, åklagare, andra kommuner.

Utredningstid

En utredning skall göras skyndsamt och vara klar inom fyra månader. Möjlighet till förlängning finns om det föreligger särskilda skäl för det. Särskilda skäl är sådant socialtjänsten inte kan råda över.

Barns behov i centrum (BBiC) 

Utredningen görs enligt BBiC och går igenom familjens bakgrund, förhållande till släkt och vänner, boende, arbete, ekonomi och resurser i närområdet.

Tyngdpunkten ligger på barnets behov utifrån de sju livsområdena:

 • Hälsa
 • Utbildning
 • Känslo- och beteendemässig utveckling
 • Identitet
 • Familj och sociala relationer
 • Socialt uppträdande
 • Klara sig själv

Detta i sin tur kopplas till Föräldrarnas förmåga att svara upp mot barnets behov:

 • Grundläggande omsorg
 • Säkerhet
 • Känslomässig tillgänglighet
 • Stimulans
 • Vägledning och gränssättning
 • Stabilitet

Beroende på anledning till utredning får vissa livsområden större betydelse än andra.

Avslutning

När alla intervjuer är gjorda och uppgifter hämtats in skrivs utredningen. Familjens styrkor och svagheter vägs samman utifrån barnets behov i en analys. Analysen leder fram till en bedömning och beslut om eventuell insats. Till alla insatser görs en Vårdplan, som beskriver målen med insatsen.

I vissa fall gör socialsekreteraren en annan bedömning än familjen. I de fall där barnet löper risk att fara illa eller utsätter andra för risker kan det bli fråga om att ansöka om vård enligt LVU. I dessa fall avgörs behovet av vård av Förvaltningsrätten i Göteborg. I sådana fall har barnet och vårdnadshavarna egna juridiska ombud.

Vad är en insats?

Insatser är ett bistånd enligt Socialtjänstlagen. De flesta insatser utförs i Trollhättan. Det kan handla om familjearbete genom samtal, kontaktperson för någon i familjen eller missbruksvård. Insatsen kontaktfamilj finns både i Trollhättan och i närområdet. Insatserna familjehem och institutionsvård handlar oftast om placeringar utanför Trollhättan.

Akuta frivilliga insatser

Ibland kan akuta insatser behövas. Exempelvis kan förhållandet mellan barn och föräldrar vara mycket jobbigt, med konflikter, våld eller missbruk. Då kan beslut om tillfällig placering av barnet/den unge göras. Samtycker familjen till detta kan ett beslut enligt Socialtjänstlagen bli aktuellt.

Akuta tvingande insatser

Ser familjen själv eller den unge inte problemet och riskerna med fortsatta konflikter, våld eller missbruk kan ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU bli aktuellt mot föräldrarnas eller barnet/den unges vilja. Ett sådant beslut ska inom fyra veckor avgöras i Förvaltningsrätten i Göteborg.

Uppföljning, förändring och avslut av insatser

Alla insatser följs upp från allt emellan varje vecka till fyra gånger per år. Vid uppföljning intervjuar socialsekreteraren familjen och insatsutförarna om hur insatsen fungerar. Detta mäts mot Vårdplanens mål och Genomförandeplanen som beskriver hur målen ska uppnås. Ibland behöver förändringar av mål och hur målen ska uppnås göras under pågående insats.

När målen är uppnådda avslutas insatsen.

Senast granskad 2018-11-23 av Cecilia Wilson