Bild på en sten som ser ut som ett hjärta

Barn- och familjeenhete1 och 2

Barn- och familjeenheten 1 och 2 arbetar med barn och unga 0-18 år och deras föräldrar/familjer. De fyra utredningsteamen gör utredningar efter beslut från Mottagningsgruppen. Mottagningsgruppen är en del av Barn- och Familjeenheten 1.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Exempel på insatser som enheterna kan besluta om:

 • Familjearbete via Resursforum
 • Kontaktperson
 • Kontaktfamilj
 • Familjehem
 • Institutionsvård

De lagar som styr arbetet främst är Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Förvaltningslagen och Sekretesslagen.

Hur en utredning enligt Socialtjänstlagen går till

Du och din familj kommer att möta en eller två socialsekreterare.

Utredningen inleds vanligtvis med att en utredningsplan upprättas: datum för möten bokas, det bestäms vilka övriga som ska kontaktas, exempelvis skola/förskola, sjukvård/psykiatri, släkt, vänner, polis, andra kommuner.

Enheterna har ett starkt fokus på barns delaktighet och har som utgångspunkt att alltid möta barn enskilt.

Utredningstid

En utredning skall göras skyndsamt och vara klar inom fyra månader. Möjlighet till förlängning finns om det föreligger särskilda skäl för det. Särskilda skäl är sådant socialtjänsten inte kan råda över.

Barns behov i centrum (BBiC) 

Utredningen görs enligt BBiC och går igenom familjens bakgrund, förhållande till släkt och vänner, boende, arbete, ekonomi och resurser i närområdet.

Tyngdpunkten ligger på barnets behov utifrån de fyra utvecklingsområdena:

 • Hälsa
 • Utbildning
 • Känslor och beteende
 • Sociala relationer

Detta i sin tur kopplas till Föräldrarnas förmåga att svara upp mot barnets behov:

 • Grundläggande omsorg
 • Stimulans och vägledning
 • Känslomässig tillgänglighet
 • Säkerhet

Beroende på anledning till utredning får vissa områden större betydelse än andra i utredningen.

Avslutning

När alla samtal är genomförda och uppgifter hämtats in skrivs utredningens beslutsunderlag. Risk- och skyddsfaktorer vägs samman utifrån barnets behov i en analys. En bedömning görs kring om det finns behov av en insats. I många fall utmynnar en utredning i att en insats, till exempel familjearbete genom Resursforum, beviljas. Om det inte är aktuellt med att bevilja insatser eller om familjen inte samtycker till föreslagna insatser avslutas utredningen utan åtgärd.

I vissa fall gör socialsekreteraren en annan bedömning än familjen. I de fall barnet bedöms fara så pass illa att dess hälsa och utveckling riskerar att skadas, och samtycke till placering utanför hemmet saknas, kan det bli fråga om att ansöka om vård enligt LVU. Detta kan till exempel vara fallet om det handlar om våld mot barn eller om den unge utsätter sig för stora risker genom missbruk. I dessa fall avgörs frågan om vård av Förvaltningsrätten i Göteborg. I sådana fall har barnet och vårdnadshavarna egna juridiska ombud.

Vad är en insats?

Insatser beviljas som bistånd enligt Socialtjänstlagen. De flesta insatser utförs i Trollhättan. Det kan handla om familjearbete genom samtal, kontaktperson för någon i familjen eller missbruksvård. Insatsen kontaktfamilj finns både i Trollhättan och i närområdet. Insatserna familjehem och institutionsvård handlar oftast om placeringar utanför Trollhättan. När en insats beviljas upprättar socialsekreteraren, i dialog med familjen, en genomförandeplan som beskriver målen med insatserna.

Akuta frivilliga insatser

Ibland kan akuta insatser behövas. Exempelvis kan förhållandet mellan barn och föräldrar vara mycket jobbigt, med konflikter, våld eller missbruk. Då finns möjlighet till hjälp med kort varsel, till exempel i form av familjearbete eller tillfällig placering utanför hemmet.

Uppföljning, förändring och avslut av insatser

Alla insatser följs upp genom att familjen träffar socialsekreteraren på avstämnings- och uppföljningsmöten. En bedömning görs kring om insatserna är verksamma och om målen i genomförandeplanen är uppnådda. Ibland behöver förändringar av mål och hur målen ska uppnås göras under pågående insats. När målen är uppnådda avslutas insatsen.

Barn- och familjeenheten 1 och 2 har som mål att barn och deras föräldrar ska vara delaktiga i utredningar och insatser, och att deras synpunkter och önskemål ska beaktas och respekteras.

Senast granskad 2021-08-02 av Cecilia Wilson