Bilden föreställer en ordförandeklubba.

Vad beslutades på kommunstyrelsen?

Här berättar vi om några av de beslut som fattades på kommunstyrelsen den 2 september.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Beslut om godkännande av detaljplan för del av kvarteret Gullön, Centrala staden

Området är beläget i den södra delen av centrum ca 1,0 km från Trollhättans resecentrum. Planområdet omfattar cirka 400 kvadratmeter och ägs dels av Trollhättans Stad, dels av två privata fastighetsägare.

Detaljplanen syftar till att utreda möjligheten till förtätning av ett kvarter i centrala Trollhättan. Ett nytt gatuhus i sex våningar föreslås mot Kungsgatan. Inne på gården föreslås ett lägre gårdshus. Båda byggnaderna är flerbostadshus. Totalt möjliggörs 40–45 bostäder i flerbostadshus.

Anställning för ungdomscoacher förlängs året ut

Kommunstyrelsen beviljade inför sommaren bland annat medel för två ungdomscoacher i syfte att minska den sociala oron. Insatsen föll väl ut - de två ungdomscoacherna har gjort ett mycket gott arbete och både privatpersoner och samverkanspartners har hört av sig och gett positiv feedback.

Anställningen upphörde den 14 augusti, men kommunstyrelsen beviljade Arbetsmarknads- och socialförvaltningens önskemål om att förlänga deras anställning året ut.

Beslut om godkännande av detaljplan för verksamheter inom del av Alingsåker 4:8,västra delen, etapp1, Alingsåker

Detaljplanen syftar till att pröva markanvändningen inom området för verksamheter och kontor. Inom området föreslås även plats för en drivmedelsstation.

Området är beläget mellan Holmsvägen och Sjuntorpsvägen, invid E45 i tätortens södra del, och pekas ut i kommunens översiktsplan som ett verksamhetsområde med goda annonslägen mot E45. Området är inte tidigare detaljplanelagt. Planläggning och utbyggnad planeras i etapper varav den första etappen, med tillfart från Holmsvägen, omfattar cirka 9 hektar kvartersmark. Marken inom området ägs av Trollhättans kommun.

Protokollet justeras den 9 september:

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Senast granskad 2020-09-17 av REBLJU