Utredning om ytterligare besparingar för omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden i Trollhättan har gett stadens omsorgsförvaltning i uppdrag att utreda tolv besparingsförslag. Omsorgsförvaltningen kommer ta fram konsekvensanalyser för besparingsförslagen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE 2019-05-22

Omsorgsförvaltningens prognos för 2019 är ett ekonomiskt underskott på 26,6 miljoner kronor. I februari 2019 fattade omsorgsnämnden beslut om ett antal besparingsåtgärder (se länk nedan). Besparingarna har inte varit tillräckliga och i april fick omsorgsförvaltningen uppdraget att ta fram ytterligare förslag på besparingar.

Under omsorgsnämndens sammanträde den 22 maj beslutades det att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda tolv besparingsförslag. Nämnden beslutade att inte gå vidare med förslagen om att avveckla träffpunkterna inom vård och omsorg och socialpsykiatrin.

Besparingsförslag som ska utredas

 • Vård- och omsorgsboendet Regnbågen – uppsägning av avtal om köp av platser
 • Landbogården – avveckling av servicelägenheter och flytt av vård- och omsorgsboendet
 • Korttidsverksamhet för funktionsnedsatta – samlokalisering av enheter
 • Slottsön – flytt av vård- och omsorgsboende
 • Kastanjebacken – flytt av vård- och omsorgsboendet
 • Fyra färre boenden omsorg för funktionsnedsatta – samlokalisering av boendena
 • Psykiatriboende Källebacksgatan – avveckling av boendet
 • Arbetspass på natten – minska från 10 till 9 timmar
 • Minska antalet sjukskötersketjänster
 • Kameror på natten minska nattpersonal
 • Daglig verksamhet – ändra start och stopptider för mer effektiv nyttjande av personal och kostnader för resor
 • Besparing administration

– Vi kommer ta fram utförliga konsekvensanalyser och förslag på genomförandeplaner på samtliga besparingsåtgärder som vi fått i uppdrag att utreda, säger Lena Johansson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Beslut om eventuella besparingar sker på omsorgsnämndens sammanträde den 12 juni 2019.

Kontakt

För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Lena Hult, 070 556 17 84 eller förvaltningschef Lena Johansson, 0520-49 71 00

Senast granskad 2020-09-17 av REBLJU