Två män på en åker

Utbildning om biologisk mångfald

Som en del av Trollhättans arbete med "Bred samverkan om biologisk mångfald" har den internationellt kände forskaren Alexandre Antonelli vid tre tillfällen genomfört introduktionsutbildning om Biologisk mångfald för personal inom Trollhättans Stad och bolagen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Av de positiva enkätsvaren efter utbildningen framgår att 96 av 98 svarande ser det som troligt att de kommer att ta initiativ för ökad biologisk mångfald i hemmet och/eller på jobbet.

200 deltog i utbildningen

Under utbildningen gavs även information om Trollhättans arbete med biologisk mångfald inom ”Bred samverkan...". Det är personal med viss koppling till markfrågor, miljöfrågor etcetera som deltagit, totalt cirka 200 personer. Även naturvårdsansvariga från länets övriga kommuner bjöds in.

I augusti genomfördes även utbildning i fält om gräsmarker och dess möjlighet att utveckla biologisk mångfald. Den utbildningen hölls av naturvårdskonsulten Calle Bergil och omfattade ca 30 personer.

Utbildningen med Antonelli kan ses här:

Introduktionsutbildning biologisk mångfald –Youtube

Senast granskad 2022-10-05 av REBLJU