Unik rapport om värdegrundsarbete

Det började med att undersköterskorna fick en föreläsning om äldreomsorgens värdegrund – och slutade med en unik rapport. – Att personalen själva intervjuade brukare och sammanställde sina berättelser med stöd av oss var ett arbete som inte gjorts tidigare, berättar Margaretha Herrman, forskare på Högskolan väst.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I december 2015 fick Hemtjänsten i Centrala staden priset som Årets verksamhetsutvecklare inom Omsorgsförvaltningen. De fick det för sitt arbete med att öka den enskilde brukarens delaktighet och inflytande, vilket nu har resulterat i den exklusiva rapporten ”Äldreomsorgens nationella värdegrund – reflektioner över äldre brukares nöjdhet och hemtjänstens villkor”.

Den innehåller analyser och reflektioner kring 19 intervjuer med äldre brukare som har gjorts av undersköterskor på enheten. Intervjutillfället var en del i lärprocessen och syftade till att senare, inför att skriva en genomförandeplan, göra det enklare att reflektera kring svar och ställa följdfrågor.
–     Att vara intervjuare var väldigt annorlunda jämfört med det vi är vana vid, men det var väldigt intressant att få höra vad brukarna berättade, säger undersköterskan Linda Åling.

I rapporten framkommer också medarbetarnas egna reflektioner kring hur en arbetsdag kan se ut, vilket ger den extra tyngd menar forskaren Margaretha Herrman, som har sammanställt rapporten tillsammans med sin kollega Lena Nilsson.
–     Rapporten har två syften. Det första handlar om hur värdegrundsarbetet faller ut i det praktiska arbetet och det andra om hur vi kan upprätthålla arbetet inom den organisation som vi har, berättar Margaretha Herrman.

"Arbetet förtjänar att uppmärksammas"
Det brukarna efterfrågade var framförallt mer tid och kontinuitet med sina kontaktmän (varje brukare har två medarbetare som är utsedda till kontaktmän). När det kommer till hemtjänstens villkor har Margaretha fått en god inblick genom att ha träffat och resonerat med arbetsgrupperna, samt tagit del av deras berättelser.
–     Deras arbete förtjänar verkligen att uppmärksammas. Det är ett avancerat arbete som kräver pedagogisk-, kommunikativ-, och interpersonell kompetens. Personalen är experter på sitt arbetsområde. Vi forskare har hjälpt till med att lära ut metod, intervjuteknik, analys och forskningsetik. Att personalen har varit så aktiv i forskningsarbetet har gett ett bra genomslag inom enheten. Hela projektet bygger på delaktighet och dialog, förklarar Margaretha Herrman.
–     Vi har velat lyfta fram komplexiteten i professionen som kräver kompetenta medarbetare för att möta bland annat multisjuka brukare. Arbetet kräver även stor flexibilitet och att ständigt lära nytt för att tillgodose olika sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar tillägger Lena Jansson, enhetschef för Hemtjänsten i centrala staden. 

Gott betyg åt undersköterskor 
Undersköterskorna får gott betyg av sina brukare i rapporten. Det faktumet värmer. Samtidigt har de genom de senaste årens arbete med kontinuitet sett värdet i att snabbare se förändringar av bland annat hälsotillstånd hos brukare.
–     Jag kan lättare läsa av om någon brukare exempelvis ser ledsen ut, men kanske inte vill säga det. Då kan jag ställa frågan till brukaren; hur mår du? Det handlar alltså om det mentala också, om helheten, säger undersköterskan Frida Andersson.
–     Det kan handla om att göra brukaren mer delaktig, att man inte bara tar fram kläder eller mat, utan frågar hur brukaren vill klä sig eller vilken mat hon önskar, säger undersköterskan Linda Åling.

Text och foto: Per Ivarsson

Senast granskad 2022-10-05 av REBLJU