Trollhättans Stad tvingas betala skadestånd

UPPDATERAD 2019-02-26: En fastighetsägare har riktat skadeståndsanspråk mot Trollhättans Stad för felaktigheter i samband med att ett bygglov beviljades. Genom en tidigare meddelad mellandom bedömde Vänersborgs tingsrätt att Trollhättans Stad är skadeståndsskyldig för de begångna felen. Samma tingsrätt har kommit fram till att Staden ska betala drygt 1,6 miljoner kronor till fastighetsägaren. Domen har överklagats av motparten. Trollhättans Stad har beslutat att också överklaga domen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE, 2019-02-04, uppdaterad 2019-02-26

En fastighetsägare i kvarteret Sommarvinden i Trollhättan beviljades 2004 bygglov för uppförande av en större villabyggnad. Ägaren till en av grannfastigheterna överklagade bygglovet 2006. Byggnationen, som vid den tiden kommit relativt långt, fick då stoppas. Det överklagade bygglovet blev därefter föremål för prövning i flera rättsinstanser. År 2010 fastställde Kammarrätten slutligen att bygglovet inte var förenligt med gällande detaljplan och det tidigare felaktigt meddelade bygglovet upphävdes. En ny detaljplan för området tillkom 2016. Fastighetsägaren ansökte därefter om nytt bygglov, vilket beviljades.
 

Ansvar för ekonomisk skada

Fastighetsägaren har inte kunnat använda villan under runt tio års tid och har därför drabbats av ekonomisk skada. Ansvaret för och storleken på denna skada har parterna inte kunnat enas om. Fastighetsägaren stämde då Trollhättans Stad vid Vänersborgs tingsrätt och begärde ersättning med cirka 28 miljoner kronor plus flera års räntor. Trollhättans Stad har hävdat att de fel som begåtts inte grundar rätt till skadestånd. I en mellandom 2015 fastslog dock tingsrätten att Trollhättans Stad är skadeståndsskyldig gentemot fastighetsägaren. Tvisten har därefter gällt de belopp som fastighetsägaren ska vara berättigad till. Trollhättans Stad har framfört invändningar mot flera av de delbelopp som det har begärts ersättning för. 
 

Domen överklagas

Under november 2018 har det hållits huvudförhandling i tvistemålet vid tingsrätten. Vid sin prövning har tingsrätten nu kommit fram till att Trollhättans Stad ska betala 1 648 201 kr till fastighetsägaren. Samtidigt kom tingsrätten fram till att fastighetsägaren ska ersätta Staden för drygt hälften av Stadens rättegångskostnader. Domen kan överklagas till hovrätten senast den 25 februari 2019. Då motparten valt att överklaga, kommer Trollhättans Stad att anslutningsöverklaga domen. 
 

För ytterligare information kontakta stadsjurist Mats Dahlbom 0520-49 70 45.

Relaterad information

Vänersborgs tingsrätts dom 2019-02-04 i mål nr T 3242-14
Vänersborgs tingsrätts mellandom 2015-05-20 i mål nr T 3242-14
Senast granskad 2019-03-22 av REBLJU