Certifierade utbildare På bilden ser du de certifierade utbildarna Marcelo Silva, Louise Alexandersson, Åsa Persson, Sofia Persson och Anders Hansson (Pia Alfredsson saknas) samt Åsa Carlsson och Monica Axelsson från Örebro kommun.

Trollhättans föräldrautbildning har blivit certifierad

Utbildningen ”Trygga föräldrar” riktar sig till oroliga tonårsföräldrar med barn som riskerar att dras in i kriminalitet och droger. Efter ett och ett halvt års pilotgenomförande så är nu Trollhättan certifierad av Örebro kommun som utvecklat programmet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Att ge ett lättillgängligt stöd till föräldrar är ett av de prioriterade områdena i färdplanen för social hållbarhet i Trollhättan. Många föräldrar känner sig otillräckliga och är oroliga för sina tonåringars livs- och utvecklingsmöjligheter. Genom föräldrautbildningen Trygga föräldrar har nu Resursforum på Familjehuset ett metodstöd att tidigt fånga upp föräldrar som vill ha hjälp. Utbildningen och de gemensamma diskussionerna ger föräldrarna ett verktyg att möta sina tonåringar.  

- Föräldrar oroar sig inte bara för kriminalitet och droger. Några berättar också att de upplever att de under tonårstiden får en försämrad relation till sina barn och att de inte riktigt når fram, säger Åsa Persson som nu är licensierad utbildare.

Trygga föräldrar finns i sju städer i Sverige och har nyligen också tagits upp i Socialstyrelsens metodlista. Utvecklarna Åsa Carlsson och Monica Axelsson från Örebro kommun berättar att Trollhättan är en av de första städerna som också kommit i gång med pappagrupper. Utbildningen passar alla föräldrar men på grund av forskningsprojektet som Högskolan Väst bedriver så har programmet till en början varit avgränsat till mammor med utländsk bakgrund.

Det är ett stort värde i att träffa andra föräldrar i en liknande situation och att föräldrar från olika kulturer får diskutera sina olikheter och likheter. I Trollhättan är det främst somaliska kvinnor som har deltagit i studien men programmet har också deltagare från Kroatien, Sudan, Sydamerika, Marocko, Iran och Afghanistan.

I slutet av september startade en pappagrupp inom Trygga föräldrar. Denna grupp vänder sig till alla pappor oavsett kulturell bakgrund. Utbildningsunderlaget är jämställt och kan användas till alla föräldrar.

Är du intresserad av Trygga föräldrar?
Gå in och anmäl dig via trollhattan.se/tryggaforaldrar eller ring Familjehuset, telefon 0520- 49 54 10.

Trygga föräldrar har utvecklats av Örebro kommun, med inspiration från programmet Mother School. 2020 startade Högskolan Väst ett forskningsprojekt för att evidensbasera programmet i samverkan med Trollhättan, Örebro och Västerås som testkommuner.

Social hållbarhet – Trollhättan med plats för alla
Du kan läsa mer om social hållbarhet på trollhattan.se/plats-for-alla du kan också se en film där Said Niklund berättar vad social hållbarhet är

Senast granskad 2022-10-11 av REBLJU