Pengar i burk

Trollhättan visar nytt positivt resultat

Trollhättans Stad fortsätter att visa positiva resultat. + 63 miljoner kronor blev resultatet för 2022, vilket är 33 miljoner kronor bättre än budget.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Budgetavvikelsen för Trollhättans Stads resultat 2022 har flera orsaker, här är några av de främsta:

  • Ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag (+105 miljoner kronor).
  • Lägre kostnader för nämnderna (+89 miljoner kronor).
  • Lägre kostnader inom centrala finansverksamheten (+45 miljoner kronor).
  • Lägre utfall för centrala anslag oförutsett/särskilda åtgärder (+33 miljoner kronor).

Här finns också en stor minuspost på 262 miljoner kronor, vilket kräver en förklaring.

– 2022 har präglats av kraftig inflation med stigande räntor och börsnedgång. Då Trollhättans Stads placeringsportfölj med värdepapper värderas till verkligt värde i helårsbokslutet så innebär det i år att en orealiserad förlust i redovisningen uppstår om -262 miljoner kronor som är resultatpåverkande, förklarar ekonomichef Dan Jonasson.

–  Exklusive exploateringsresultatet på +24 miljoner kronor och orealiserade förluster i värdepapper hade resultatet varit +301 miljoner kronor, fortsätter han.

Överskott för nämnderna

Nämnderna redovisar ett överskott med +89 miljoner kronor (exkluderat resultat från exploate­ringsverksamheten) motsvarande 2,3 % av budgeten.

– Av budgetöverskottet utgör utbildningsnämnden +39 miljoner kronor, arbetsmarknads- och socialnämnden +20 miljoner kronor, kommunstyrelsen +20 miljoner kronor, omsorgsnämnden +11 miljoner kronor och samhällsbyggnadsnämnden +1 miljoner kronor.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag visar överskott på +105 miljoner kronor.

– Det beror främst på en starkare utveckling av skatteunderlagstillväxten 2021 och 2022 än vad som tidigare prognostiserats beroende på en stark återhämtning efter pandemin.

Lägre resultat att vänta framöver

Efter några goda år med höga resultat spår ekonomichefen nu tuffare tider.

– De kommande åren, 2023–2024, blir ekonomiskt mer utmanade jämfört med de senaste tre åren. Bland annat höga pensionskostnader och den höga inflationsnivån gör att resultatnivåerna kommer att bli lägre, säger Dan Jonasson.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson (M) ger sin syn på resultatet 2022.

– Jag vill framförallt lyfta medarbetarna i Trollhättans Stad! De har gjort ett fantastiskt jobb 2022. Fokus framåt blir att utveckla kvaliteten på våra tjänster än mer och fortsatt vara kostnadseffektiva, säger Peter Eriksson.

 

Mer fakta om resultatet 2022

Verksamhetens totala förändring av nettokostnader har ökat med 3,9 % jämfört med föregående då nettokostnaderna ökade med +5,5 %.  Skatteintäkter och ut­jämningsbidrag har ökat med 4,7 %.  

Årets nettoinvesteringar uppgår till 384 mkr, varav investeringar i exploaterings­projekt har genomförts med 13 mkr. De största investeringarna under året utgörs av:

  • Stridsbergsbron 130 miljoner kronor
  • Gatuutbyggnad Vårvik/Stridsberg 81 miljoner kronor
  • Fastighetsförvärv 28 miljoner kronor
  • Hjulkvarn 19 miljoner kronor
  • Bro stallbackavägen södra och östra flygmotorrondell 14 miljoner kronor
  • Gång- och cykelväg Oscarsbron 6 miljoner kronor

Inkluderat pensionsförpliktelsen som återfinns inom ansvarsförbindelsen ökar soliditeten med 0,6 %-enheter till 34,7 % jämfört med 34,1 % föregående år.

Samtliga tre finansiella mål för 2022 uppfylls avseende resultat, soliditet och egenfinansiering av investeringar.

Balanskravsresultatet uppgår till 323 miljoner kronor. Det lagstadgade balanskravet uppfylls därmed med god marginal, det vill säga att resultatet ska vara över noll.

Senast granskad 2023-01-26 av REBLJU