Pengar i burk

Stort budgetöverskott för andra året i rad

Trollhättans Stads resultat för 2021 uppgår till +261 miljoner kronor, vilket är långt över det budgeterade resultatet på +14 miljoner kronor. – De främsta anledningarna är lägre kostnader för nämnderna och ökade skatteintäkter, förklarar Trollhättans Stads ekonomichef Dan Jonasson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För andra året i rad redovisar Trollhättans Stad ett stort budgetöverskott. 2020 var resultatet  historiskt högt (296 miljoner kronor), vilket alltså följs upp av ett nästan lika högt resultat för 2021.

Likt 2020 har också 2021 varit ett år där det mesta gått i oväntat positiv riktning vad gäller ekonomin, enligt Dan Jonasson och pekar på de största faktorerna till ännu ett resultat som kraftigt överstiger det budgeterade resultatet:

Lägre kostnader för nämnderna, plus 105 miljoner kronor

– Samtliga nämnder visar överskott mot budget. Precis som 2020 ser vi att effekten av deras åtgärder för att få en budget i balans återigen ger resultat, samtidigt som det finns andra orsaker till det stora överskottet. Störst budgetöverskott visar Omsorgsnämnden (+48 miljoner) följt av Utbildningsnämnden (+32 miljoner).

Ökade skatteintäkter, plus 104 miljoner kronor

– Skatteintäkterna var högre än förväntat, främst beroende på bättre utveckling av skatteunderlaget 2021.

Lägre kostnader för centrala anslag Oförutsett/särskilda åtgärder, plus 33 miljoner kronor

– Olika poster som inte behövt tas i anspråk i den utsträckning som det budgeterats för.

Pandemin skapar överskott

De höga resultaten för 2020 och 2021 har också den pågående pandemin som gemensam nämnare, där den osäkra utvecklingen av ekonomin kopplat till pandemin också gjort prognoserna osäkra.

Vad pandemin bland annat inneburit är att den har skapat stora ekonomiska överskott i kommunsverige, i Trollhättans fall drygt en halv miljard de senaste två åren.

– Det är väldigt mycket pengar, naturligtvis. Vi är väldigt stolta över det arbete som nämnderna har lagt ned för att skapa en budget i balans, och tillsammans med framförallt oväntat höga skatteintäkter har vi skapat det här överskottet, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:
– Det stärker oss inför framtiden, både vad gäller att utveckla välfärden och att vi kan bekosta exempelvis investeringar utan att finansiera det med lån som belastar kommunens ekonomi, avslutar Paul Åkerlund.

 

Relaterad information

Mer om resultatet

• Resultat relaterat till skatteintäkter och utjämningsbidrag uppgår till 6,6 %. Kommunfull-mäktiges målnivå är 1 %. Det genomsnittsliga resultatet för de senaste fem åren har varit 3,6 %.

De största investeringsprojekten under året:

  • Stridsbergsbron 182 mkr
  • Stridsberg/Vårvik/Knorretorpet gatuutbyggnad 32 mkr
  • Hjulkvarn 27 mkr
  • Slättbergshallen ombyggnation 18 mkr
  • Stadsparken 17 mkr
  • Kontaktcenter 17 mkr
  • Lärketorpet norra 14 mkr

• Samtliga tre finansiella mål för 2021 uppfylls avseende resultat, soliditet och egenfinansiering av investeringar.

• Den totala soliditeten, den långsiktiga betalningsstyrkan, ökar med 4,4 %-enheter, från 29,7 % till 34,1 % - det vill säga egenfinansieringen av de totala tillgångarna har ökat och den långsiktiga betalningsstyrkan har stärkts.

• Det lagstadgade balanskravet uppfylls med god marginal med årets resultat, det vill säga att resultatet ska vara över noll.Senast granskad 2022-01-27 av JENMAR