Foto av en solig sommardag, himlen är blå och det finns en stor grön än. På ängen är det tre kor som betar. I fjärran ser man några träd och lätta moln.

Uppstart av Lantbrukstillsyn 2022

Under 2022 kommer Miljökontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen att starta upp tillsyn på lantbruksverksamheter igen. Miljökontoret har utfört lantbrukstillsyn tidigare, senast år 2016. Men under flera år har vi inte kunnat prioritera tillsynen bland annat på grund av brist på personal och resurser. När tillsynen nu startas upp igen kommer vi ha olika fokusområden varje år. Det betyder att inte alla lantbrukare får besök varje år, beroende på vilken typ av verksamhet man har. På sikt kommer vi att besöka alla lantbruk och gå igenom de flesta delarna av en lantbrukares verksamhet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför lantbrukstillsyn?

Miljökontoret har som uppdrag att utföra tillsyn enligt miljöbalken på olika typer av verksamheter som riskerar att påverka miljön eller människors hälsa. Här ingår bland annat lantbruksverksamheter.

Målet med all tillsyn är att hjälpa verksamhetsutövaren att se över sin verksamhet och upptäcka förbättringspotential och eventuella brister som kan åtgärdas. Dialogen är en viktig del av tillsynen. Det är lantbrukaren som är expert på sin verksamhet, Miljökontoret kan hjälpa till att tolka lagstiftningen och informera om uppdateringar. 

Gödselhantering är fokus under 2022

Under 2022 kommer vi att besöka lantbrukare som har djurhållning och fokusera på hantering av stallgödsel.

Hur går tillsynen till?

Alla lantbrukare som omfattas av årets tillsyn har fått ett informationsbrev och vi kommer att boka upp tid för besök via telefon eller brev.

Ute på plats kommer vi att titta på:

  • Lagringsutrymmen för fast- och flytgödsel
  • Spridning av gödsel
  • Lantbrukarnas rutiner, dokumentation och egenkontroll kring gödselhantering

Eftersom hela Trollhättans kommun ligger inom nitratkänsligt område är det specifika regler som gäller för gödselhantering, till exempel hur man ska beräkna och dokumentera lagringsvolym och kvävebehovet där gödseln ska spridas. Detta är exempel på dokumentation som vi kommer att titta på.

Vi pratar om eventuella brister och möjligheter för åtgärder under besöket. Lantbrukaren får även ett tillsynsprotokoll efter besöket.

Avgift

Miljökontoret tar betalt för all tillsyn vi utför. Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa är timavgiften 1 084 kr/timme för handläggningen under 2022. Här ingår förberedelser, inspektion, restid, tillsynsprotokoll, uppföljning och administrativt arbete.

Vi räknar med att vi kommer använda 2 - 4 timmar per ärende, lite beroende på storleken på verksamheten och om det är brister som behöver åtgärdas och följas upp.

Ta gärna kontakt med oss

Om ni har frågor angående lantbrukstillsynen är ni välkomna att kontakt med oss!

Senast granskad 2022-08-12 av REBLJU