Sedlar av olika valörer

Augustirapport pekar på högt årsresultat

Aprilrapporten pekade mot 156 miljoner kronor, fyra månader senare räknar Trollhättans Stad med att resultatet för året landar på 245 miljoner kronor. - Det höga resultatet beror främst på att skatteintäkterna och nämnderna redovisar överskott, säger Dan Jonasson, ekonomichef i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För tredje året i rad väntas Trollhättan Stad göra ett starkt resultat. 2020 blev det 296 miljoner kronor, året efter 261 miljoner kronor – och 2022 förväntas det bli 245 miljoner kronor.

I resultatet ingår försäljning av mark, tomträtter och exploateringsresultat med 7 miljoner kronor. I resultatet ingår även ersättning från staten för sjuklönekostnader med 24 miljoner kronor för perioden januari-september.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag

De största prognosticerade avvikelserna är överskott på skatteintäkter och utjämningsbidrag, 111 miljoner kronor. Också nämnderna förväntas göra ett stort överskott, 53 miljoner kronor. Fler poster som bidrar är:

 • Finansnetto, 7 miljoner kronor
 • Realisationsvinster, 1 miljon kronor
 • Särskilda åtgärder, 19 miljoner kronor (centrala anslag)
 • Överskott för gemensamma poster, 29 miljoner kronor (främst bidrag för sjuklönekostnader),
 • Avskrivningar, 3 miljoner kronor

215 miljoner bättre än budget

Årets resultat beräknas alltså till 245 miljoner kronor, vilket är 215 miljoner kronor bättre än budget. Det har enligt Dan Jonasson flera förklaringar:

– Budgetavvikelserna är skatteintäkter och generella statsbidrag, 111 miljoner kronor, nämndernas verksamhet, 53 miljoner kronor och överskott på kommunstyrelsens centrala anslag, 51 miljoner kronor, säger Dan Jonasson.

Bra för Trollhättan

Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund konstaterar att överskottet är bra för Trollhättan.

– Det ger oss möjlighet till att fortsatt klara av våra investeringar och ta höjd för oväntade utgiftshöjningar, vilket vi inte kan bortse ifrån i nuvarande läge med räntehöjningar, stigande inflation och höga energipriser, säger Paul Åkerlund.

Relaterad information

Fakta: Mer om augustirapporten

Årets nettoinvesteringar beräknas till 420 miljoner kronor, vilket är 87 miljoner kronor lägre än fastställd inve­steringsram. De största investeringarna hittills per augusti är:

 • Stridsbergsbron, 113 miljoner kronor
 • Gatuutbyggnad Vårvik, 51 miljoner kronor
 • Fastighetsförvärv, 28 miljoner kronor
 • Hjulkvarn, 14 miljoner kronor
 • Lärketorpet norra, 6 miljoner kronor

Av de finansiella målen uppnås tre av tre för 2022:

 • Resultatet rensat från jämförelsestörande poster i förhållande till skatteintäkter och utjämningsbidrag uppgår till 5,2 %. I snitt senaste 3 åren 5,4 %. Att jämföra med finansiellt mål på ett genomsnitt om 1 %.

Så går det för nämnderna:

 • Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ligger kvar på oförändrad prognos från aprilrapporten +/-0 miljoner kronor
 • Omsorgsnämndens överskott uppgår till 7 miljoner kronor i augustirapporten jämfört med 12 miljoner kronor i aprilrapporten.
 • Utbildningsnämndens överskott uppgår enligt prognos till 21 miljoner kronor i augustirapporten jämfört med 14 miljoner kronor i aprilrapporten.
 • Arbetsmarknads- och socialnämnden prognostiserar ett överskott på 16 miljoner kronor, jämfört med 15 miljoner kronor i aprilrapporten.
 • Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 9 miljoner kronor, exklusive exploateringsresultat, jämfört med 4 miljoner kronor i aprilrapporten.
Senast granskad 2022-09-21 av JENMAR