500 nya bostäder i naturnära läge i Trollhättan – planprogrammet för Hults Höjd är godkänt

Plats för fler. Planprogrammet för Hults Höjd möjliggör 500 nya bostäder i ett naturnära läge i norra Trollhättan. Nu går utvecklingsplanerna in i en skarpare fas och platsens förutsättningar utreds djupare i detaljplanearbete, efter att planprogrammet godkänts av kommunstyrelsen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Vi fortsätter att skapa förutsättningar för tillväxt i Trollhättan. Hults Höjd kompletterar det övriga bostadsbyggande som pågår, ett område med fler villor och radhus vilket är efterlängtat i Trollhättan, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Anders Oscarsson, VD och delägare på NOFAB (Nielsen-Oscarssons Fastigheter AB) som vill exploatera området, välkomnar beslutet från kommunstyrelsen.

– Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med Staden. Trollhättan behöver fler tomter, villor och radhus och området vid Hults höjd ligger väldigt bra till i staden och har fina natur- och rekreationsmiljöer, säger Anders.

Det här innebär planprogrammet

Planprogrammet för Hults Höjd ger inriktningen för ny kompletterande bebyggelse, samhällsservice, gator, grönytor och mötesplatser i området. Det visar hur platsen kan utvecklas till ett naturnära bostadsområde med en variation av bostadstyper och ny samhällsservice. Det är viktigt att koppla samman Hults Höjd med omkringliggande bebyggelse och stadsdelar. Delar i inriktningen är trygghet, hälsa, rekreation, hållbarhet och att området är till för hela Trollhättan. Förslaget rymmer cirka 500 nya bostäder, en blandning av småhus, radhus, parhus och marknära lägenheter.

Det stora engagemanget för området har påverkat inriktningen

Engagemanget från närboende har varit stort, både i de tidiga dialogerna innan förslaget till planprogram togs fram och under samrådet. Under samrådet fanns två förslag på utformning vilka nu har bearbetats till en samlad inriktning. Ytor för grönska, gång- och cykelvägar, områdeslekplats, förskola och bostäder har studerats ytterligare för att förstärka kvaliteter i enlighet med planprogrammets målbilder och synpunkter från samrådet.

– I arbetet med planprogrammet har vi haft ett nära samarbete med exploatören NOFAB där vi tillsammans haft bra dialoger med närboende i området. Det har gett oss bra förutsättningar att ta fram ett planprogram som balanserat värden som finns i Hults Höjd och där vi ser att utvecklingen av platsen kan bli ett lyft för hela området och Trollhättan, säger Josefin Kaldo, planchef på Trollhättans Stad.

Tidiga dialoger och det formella samrådet pågick fram till 8 maj. Samrådsmötet var välbesökt med över 100 besökare och 32 yttranden skickades in under samrådstiden. Alla yttranden är sammanfattade och besvarade i en samrådsredogörelse som finns på hemsidan.

Arbetet med detaljplan påbörjas i vinter

Planprogrammet sätter inriktningen för fortsatt arbete med detaljplanen. De kvalitetsaspekter och målsättningar som finns i programmet ska vidareutvecklas och säkerställas i detaljplanearbetet. Flera fördjupade utredningar ska göras, bland annat en inventering av fågelarter och ytterligare beräkningar av trafikbuller. Utredningarna blir avgörande i detaljplaneringen av exempelvis bebyggelsens placering och andra åtgärder. Målsättningen är att starta upp detaljplanearbetet i november efter ett politiskt beslut i Samhällsbyggnadsnämnden.

– Planprogrammet vägleder men det är detaljplanen som är det juridiskt bindande dokumentet som bestämmer vad som faktiskt får göras på en viss plats. Så i detaljplanearbetet grottar vi ned oss ännu djupare i trafik-, miljö- och gestaltningsfrågor för att säkerställa att Trollhättan utvecklas på ett hållbart sätt, avslutar Josefin.

Mer om Hults Höjd

Information om planprogrammet 
Nyhet: Planbesked för 500 nya bostäder i Hults Höjd
Nyhet:  Nästa steg mot 500 nya bostäder i Hults Höjd – planprogram godkänt för samråd

Senast granskad 2022-11-29 av REBLJU