Vargöslagg

Ferrokromslaggen från Vargön Alloys AB räknas som ett avfall i flera användningsområden. I dessa fall ska du anmäla användningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ferrokromslaggen

Ferrokromslaggen räknas som ett avfall i flera användningsområden och inte som en biprodukt. I dessa fall ska du anmäla användningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Slaggen bör klassas som ett avfall för följande användningsområden:

 • konstruktionsmaterial för vägar i obundna konstruktioner och förstärkningslager
 • fyllnadsmaterial
 • konstruktionsmaterial för deponier
 • råmaterial vid husbyggnation (grunder, dränering, isolering, fyllning, kapillärbrytning)
 • sandning
 • blästring.

Anmälan om avfall för anläggningsändamål

Det är slutanvändaren som ska kunna visa att slaggen används utan risk för miljö och människors hälsa. Slutanvändaren är ofta den som äger fastigheten.

Slaggen från Vargön Alloys AB bildas vid tillverkning av ferrokrom. Slaggen innehåller mycket krom och en hel del nickel. Metallerna är hårt bundna till slaggen och bara små mängder kan lakas ur. Slaggen brukar därför ses som inert material.

Vargön Alloys informationsblad om ferrokromslagg

Skilj på ferrokromslagg och ferrokalk

Slaggen ska inte förväxlas med så kallad ferrokalk. Ferrokalk kommer från det nedlagda företaget Ferrolegeringar. Ferrokalk är ett farligt avfall och platser där det finnas kan vara att anse som förorenad mark. Hittar du ferrokalk när du ska gräva eller göra andra jobb så ska du kontakta Miljöförvaltningen direkt.

Ferrokalken är ofta vit- eller grönaktig medan Vargöslaggen är svart- eller gråaktig.

Rekommendationer för användning

Exempel på områden som inte är lämpliga:

 • inom vattenskyddsområde och intill vattentäkter
   
 • ytligt, det vill säga på mindre än 0,7 meters djup, inom områden för bostäder, förskola, odling och djurhållning
   
 • inom områden med direkt avrinning till värdefull recipient
   
 • inom vattenområden som i sjö, damm, dike eller vattendrag.

Exempel på användningssätt som inte är lämpliga:

 • Slaggen bör inte utsättas för slitage, så att det dammar och materialet sprids som stoft. De bör till exempel inte användas i slitlager på vägar, som blästersand eller till betong- eller asfaltballast för vägar.
   
 • Övrigt användande som ballast i betong.
   
 • Slaggen är inte lämplig att krossa till finare fraktioner. Den bör alltså inte användas till isgrus, sandningssand eller som slitlager på takpapp eller liknande.

Är du osäker på om det användningsområde du tänkt dig är lämpligt? Ta gärna kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen i förväg. Använder du slaggen fel kan vi kräva att du ska åtgärda det.

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD