Köldmedier

Köldmedier är ämnen som bland annat finns i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. För att minska utsläppen och skydda människors hälsa och miljön finns det lagar och regler som styr hanteringen av köldmedier.

Person
Miljöinspektör Britt Mari Karlsson 0520-49 74 88
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Förbjudet att använda CFC och HCFC

Från och med 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC. Förbudet omfattar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning om mängden köldmedia överskrider 3 kg. 

För CFC är all yrkesmässig användning förbjuden sedan 31 december 1999. Undantaget är enhetsaggregat på mindre än 900 gram. Det gäller så länge som användandet sker där de installerats och tills de tjänat ut sin tid.

EU-förordning och svenska förordningar

Från 2015 gäller EU-förordningen 517/2014. Inriktningen är att fasa ut de köldmedier som har störst negativ påverkan på klimatet och ozonlagret i atmosfären. Från 1 januari 2017  gäller två nya svenska förordningar:

  • Förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128),
  • Förordning om ozonnedbrytande ämnen (SFS 2016:1129). 

De ersätter den tidigare svenska förordningen 2007:846. Vissa krav om certifiering trädde i kraft 1 juli 2017.

Anmäl nytt aggregat

Ska du installera ett nytt aggregat som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer? Då ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid före installationen för att vi ska hinna diskutera vilket köldmedia du ska välja. Du ska också anmäla innan du konverterar ett befintligt aggregat (byter typ av köldmedia).

Kontroll av befintliga aggregat

Ansvarig

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att lagar och regler följs.

Ett bra sätt att underlätta hanteringen är att teckna avtal med ett certifierat kylföretag. Det är bara certifierade företag och personer med personliga certifikat som får installera, underhålla och utföra läckagekontroll. Du kan hitta certifierade kylförtag via INCERT. Tänk på att även om du anlitar ett kylföretag är du ansvarig för anläggningen och för att årsrapport skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

INCERT:s hemsida

Läckagekontroll

Intervallet för läckagesökning är beroende av vilken typ av köldmedia du har installerat. Intervallet bygger på de enskilda köldmediernas GWP-värde (Global Warming Potential) och gränsen för läckagesökning anges i koldioxidekvivalenter. Du kan räkna ut hur många ton koldioxidekvivalenter din köldmedia motsvarar på hemsidan om allt om f-gas. Där kan du också få mer information om köldmedier och hur den nya EU-förordningen påverkar dig och din anläggning.

Hemsidan om allt om f-gas

  • Om ditt aggregat innehåller köldmedia som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mera ska läckagekontroller göras minst en gång per år. Har aggregatet mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter krävs tätare kontroll. Är aggregatet märkt ”hermetiskt slutet” ska kontroller göras om det innehåller motsvarande 10 ton koldioxidekvivalenter eller mera.
     
  • Operatören ska föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier. Journalerna ska sparas i minst 5 år.

Rapportera till Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetsutövaren ska föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier med mera. Journaler ska sparas i minst 5 år.

Om din anläggning har ett eller flera aggregat som sammanlagt motsvarar 14 ton koldioxidekvivalenter eller mera och som omfattas av återkommande läckagekontroll ska du varje år lämna in en årsrapport till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Årsrapporten ska redovisa hela kalenderåret och ha kommit in till oss senast 31 mars påföljande år. Om du lämnar in rapporten för sent eller inte genomför läckagekontroll kan miljösanktionsavgift dömas ut.

Skrotning av aggregat

Om du skrotar ett aggregat ska du i årsrapporten ange datum för när det är skrotat.

Senast granskad 2019-06-12 av Jeanette Wadman