Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är framtagna för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar problem eller skadar människors hälsa eller egendom. Det innebär också att de är framtagna för att påverka eller skada levande organismer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vid olycka

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen direkt om det sker en spridning av bekämpningsmedel där det finns risk att sjö, vattendrag eller vattentäkt förorenas.

Försiktighetsåtgärder

För alla kemikalier ska det finnas ett säkerhetsdatablad. Fråga efter bladet i butiken där du köpt ditt bekämpningsmedel. Säkerhetsdatabladet innehåller viktig information om bekämpningsmedlet, så läs det alltid innan du börjar använda medlet.

Bekämpningsmedel är framställda för att påverka levande organismer. Det innebär att ett medel som ska användas för att bekämpa myror även kan påverka andra djur. Om det till exempel står i säkerhetsdatabladet att myrmedlet ska förvaras oåtkomligt för katter, så ska du inte använda medlet om du har katter i din trädgård.

Godkända medel

För att ett bekämpningsmedel ska få användas i Sverige ska det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. När ett medel är godkänt får det ett registreringsnummer. Numret står på förpackningen. På Kemikalieinspektionens hemsida finns ett register med information om alla godkända medel.

Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister

Rester av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel som hamnar i avloppsvattnet kan döda mikroorganismerna i reningsverket. Rester av bekämpningsmedel ska du därför lämna till miljöstationen där det kan tas om hand på rätt sätt.

Sprida bekämpningsmedel

I vissa fall krävs det att du anmäler eller söker tillstånd för att sprida bekämpningsmedel.

Anmälan

En skriftlig anmälan ska lämnas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen om du yrkesmässigt ska sprida bekämpningsmedel på:

 • vägområden, för att hindra spridning av invasiva främmande arter
 • banvallar
 • områden större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark.

Anmälan om spridning av bekämpningsmedel

Tillstånd

Tillstånd krävs för att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till förskolor och skolor
 • på allmänna lekplatser
 • i parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som använder marken.

Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Rapportera spridning av biocidprodukter

Som huvudregel är biocidprodukter de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Om du yrkesmässigt sprider biocidprodukter på en plats där allmänheten har tillträde till, ska du senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter skriftligen meddela Samhällsbyggnadsförvaltningen om bekämpningen.

Behörighetsklasser

Alla bekämpningsmedel delas in i behörighetsklasser. Det ska stå på förpackningen vilken klass medlet tillhör. Klassindelningen anger vem som får använda medlet.

Klass 1

Medel som endast får användas för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd.

Klass 2

Medel som endast får användas för yrkesmässigt bruk.

Klass 3

Medel som får användas av var och en.

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD