Föroreningar och bergvärme i Halvorstorp

I Halvorstorp fanns det mellan 1950 och 1974 en kemtvätt. I början av 2000-talet hittades föroreningar på tomten och i huset. Saneringen är färdig, men det finns fortfarande begränsningar för att borra efter bergvärme.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kemiska snabbtvätten bedrev en stor tvätt under två årtionden. Vid tvätten användes medlet perkloretylen. Det är både hälsofarligt och miljöfarligt. I början av 2000-talet hittade man föroreningar efter perkloretylen på tomten och i huset. Man fann också en förorening i grundvattnet under huset. När perkloretylen går ner i marken lägger det sig under grundvattnet. Det innebär att om grundvattnets strömmar ändras kan föroreningen sprida sig.

Under en tioårsperiod har flera studier gjorts av marken och huset. I slutet av år 2012 beviljades Trollhättans Stad pengar från staten för att sanera fastigheten. Saneringen pågick under tre år mellan 2015 och 2018 och avslutades under 2019 med framgång.

Saneringen av Järnsågen

Begränsningar för att borra efter bergvärme

Det har tidigare inte varit tillåtet att borra efter bergvärme i närheten av Järnsågen 3. I och med att saneringen har gått bra har Samhällsbyggnadsförvaltningen ändrat begränsningarna. Nu får man borra i närheten om man gör vissa kontroller och åtgärder. Inom fastigheterna Järnsågen 3, Järnsågen 4 och del av Järnsågen 2 är det dock fortsatt förbjudet att borra.

Flygfoto över delar av stadsdelen Halvorstorp. På bilden är två områden markerade, ett där det är förbjudet att borra efter bergvärme, och ett där det krävs att vissa kontroller och åtgärder görs.

Krav vid borrning i närheten

För att få borra i angränsande kvarter norr, väster och öster om Järnsågen 3 och 4 finns två alternativ:

Alternativ 1

  • Entreprenören som utför borrningen ska utgå från att det finns eller kan finnas klorerade lösningsmedel över riktvärdena. Skyddsutrustning ska användas vid borrningsarbeten.
  • Provtagning ska ske på berggrundvatten med hänsyn till klorerade lösningsmedel. Analys ska ske av ackrediterat laboratorium.
  • Berggrundvattnet ska renas genom ett aktivt kolfilter innan det släpps ut till dagvatten. Vattnet ska provtas och analyseras med hänsyn till klorerade lösningsmedel. Analys ska ske av ackrediterat laboratorium.

Alternativ 2

  • Entreprenören anlitar en miljökonsult. Vid borrningen kontrolleras om berggrundvattnet innehåller klorerade lösningsmedel med hjälp av ett så kallat PID-instrument. Mätningen görs i fält. Berggrundvattnet får inte släppas ut innan miljökontroll.
  • Om resultatet från PID-instrumentet visar värden under 1ppm på kallt prov, eller under 10ppm på rumstempererat prov ska vattenprov tas för analys av klorerade lösningsmedel på ackrediterat laboratorium. Efter detta kan arbetet fortsätta utan särskilda skyddsåtgärder.
  • Om resultatet från PID-instrumentet visar värden över 1ppm på kallt prov och/eller över 10ppm på rumstempererat prov ska entreprenören använda skyddsutrustning. Berggrundvattnet ska behandlas med aktivt kolfilter innan utsläpp till dagvatten. Vattenprov tas för analys av klorerade lösningsmedel på ackrediterat laboratorium.

Riktlinjer för nya bergvärmeanläggningar inom del av Halvorstorp i Trollhättan

Värmepump

Anmälan om att installera värmepump

Senast granskad 2022-04-08 av JEAWAD