Glad konditor som strör florsocker på bakverk

Företagsklimat

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Trollhättan är det enkelt att driva företag

Det vill att alla företagare ska känna. Därför arbetar vi hela tiden med
att skapa ännu bättre förutsättningar för vårt lokala näringsliv.
På väg mot Sveriges bästa företagsklimat!


 

Vi jobbar för att bli ännu bättre

Näringslivsstrategi, med sikte på 2030: Tillsammans skapar vi förutsättningar för företag att gro, utvecklas och växa i Trollhättan. I vår näringslivsstrategi från 2021 är ett strategiskt fokusområde just företagsklimat, där vi har en rad olika prioriteringar för att stärka den lokala kraften. Läs mer i näringslivsstrategin


Så mäter vi företagsklimatet i Trollhättan

Varje år genomförs flera olika mätningar kopplat till företagsklimatet i Trollhättan. Det är både attitydsundersökningar och bedömningar av myndighetsutövning, service och bemötande. Vi är noga med att följa upp resultaten och utveckla vår verksamhet för att möta förväntningar och behov från vårt lokala näringsliv. Läs mer om mätningar som görs och de senaste resultaten.


Pil_lila.jpg       Pil_lila.jpg      Pil_lila.jpg

Om mätningen

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en mätning genom en enkät till företagare som resulterar i en ranking där företagsklimatet i kommuner i Sverige jämförs. Mätningen är en attitydundersökning och mäter bland annat det upplevda företagsklimatet, myndighetsutövning och förutsättningar för företagande utifrån olika parametrar.

Omdöme 2023

Rapporten för 2023 har inkommit! Det vi kan konstatera är att vi fortsatt går i rätt riktning jämfört med Sverigesnittet i det sammanfattande omdömet från våra lokala företagare. Rankingen, det vill säga Trollhättans placering jämfört med andra kommuner presenteras först i september men resultatet ger oss en inblick i vilka delar vi lyckas bäst med och även vilka delar vi kan utvecklas ytterligare inom.

Läs mer om rapporten 2023

 

Resultat 2022

Trollhättan tar ett rejält kliv uppåt och hamnar på plats 99 i Svenskt Näringslivs attitydundersökning om företagsklimatet. Glädjande höjer Trollhättans företagare det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i kommunen, och därmed har Trollhättan bäst företagsklimat i Fyrbodal. Föregående års placering var 153, årets resultat, som blev plats 99, har därmed inneburit ett stort kliv uppåt, hela 54 placeringar.

Mer om 2022 års ranking

Om mätningen

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag och som görs av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Resultat 2022

Trollhättan placerar sig på 14:e plats i företagsklimatrankingen för kommuner med över 40 000 invånare. NKI-värdet för 2022 är 78. 

Läs mer i nyheten

Resultatet på Insikt 2021 finns på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats.

Resultat 2021

Trollhättan placerar sig på 6:e plats i företagsklimatrankingen för kommuner med över 40 000 invånare. NKI-värdet för 2021 är 80. 

Resultat 2020 - i nationell toppklass

Trollhättan placerar sig på första plats i företagsklimatrankingen för kommuner med över 40 000 invånare och plats 10 i hela Sverige. NKI-värdet för 2020, på 82, är det högsta Trollhättan någonsin haft.

Om mätningen

Fastighetsföretagarklimatet är ett sammanfattande mått på förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet och bygger på intervjuer med företag i branschen. Populationen är medlemmar i Fastighetsägarna GFR. I årets undersökning deltar totalt 676 fastighetsägare i 22 kommuner. I Trollhättan har 23 personer besvarat undersökningen, som pågick under februari och mars 2021. Undersökningen genomfördes första gången år 2006. Sedan 2014 genomförs den vartannat år. Det sammanfattande indexet baseras på 14 frågor. Svaren på dessa vägs samman till en siffra möjlig att jämföra mellan kommuner.

Resultat 2021

Trollhättan landar på 98 i index för årets undersökning, vilket är två enheter bättre än tidigare år. Detta placerar Trollhättan på en tredjeplats av 22 kommuner som ingått i mätningen. Indexet är en sammanvägning av svaren på samtliga frågor som ingår i undersökningen.

En mer detaljerad genomgång av Trollhättans resultat i undersökningen gjordes under ett möte i september där kommunledning och företag från branschen fanns representerade. 

Läs mer i pressmeddelande

Pressmeddelande Fastighetsägarna

Om mätningen

Byggföretagen genomför en mätning med företag inom byggsektorn för att se hur de upplever samarbetet med kommunerna där de är verksamma. Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med större etablerade företag inom entreprenad, bygg och fastighetsutveckling - 206 representanter inom regionen, varav 12 aktiva företag i Trollhättan. Intervjuerna genomfördes november 2019-januari 2020. 

Resultat 2019-2020

Syftet med Byggdialogindex är att skapa och erhålla en bild av hur företag inom byggsektorn upplever samarbetet med kommunerna de är verksamma i samt vad de tror om framtida utveckling. Men också att skapa en dialog mellan kommunerna och byggbolagen. Med undersökningen, kartläggs vad som fungerar bra och vad som inte är så bra, det vill säga förbättringspotentialen.

En mer detaljerad genomgång av Trollhättans resultat i undersökningen gjordes under ett möte i september där kommunledning och företag från branschen fanns representerade.

Om mätningen

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.

Resultat 2020

Nyföretagarbarometern 2020

För att ta del av Trollhättans resultat så klicka på länken och scrolla ner till rubriken ”Nyföretagarbarometern Kommun 2020”. Där kan du ladda ner hela listan med alla 290 kommuner.


 

Företagsbesök

Vi vill gärna träffa dig och ditt företag! Både tjänstepersoner och politiker gör flera företagsbesök varje år.

Företagarkalender

Vi gillar att samverka och möta det lokala näringslivet! Håll koll på näringslivsträffar, dialogmöten, nätverk och branschorganisationer där vi kan mötas.

Senast granskad 2023-02-08 av ANNNIL