Cisterner

Har du en cistern för eldningsolja eller diesel och som är större än en kubikmeter? Då ska du se till att den kontrolleras regelbundet. Om du installerar eller skrotar en cistern ska du anmäla det till Miljöförvaltningen. Reglerna gäller både för dig som privatperson och för företagare.

Enhet Miljöförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 74 75 Miljöförvaltningen

Anmäl att du vill installera en cistern

Innan du installerar en ny eller begagnad cistern ska du anmäla det till Miljöförvaltningen. Det gäller

För cisterner inomhus behöver du inte göra någon anmälan.

Kontroll av cisterner

Cisterner för diesel- och eldningsolja ska kontrolleras regelbundet enligt Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2003:24). Kontrollen är till för att förebygga olyckor och läckage. Liksom miljöfarliga utsläpp till mark och grundvatten. Föreskrifterna gäller både privatpersoner och företag. Det vill säga både villaägare med oljeeldning, jordbruk med gårdscistern och industrier

Återkommande kontroll gäller alla cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter olja och ligger nedgrävda i mark. Den gäller också cisterner som rymmer mellan 1 och 10 kubikmeter olja och finns ovan mark, utom- eller inomhus. Kontroll ska göras vart 6:e eller 12:e år. Intervallet beror på vilket korrosionsskydd och eventuella tillhörande ledningar cisternen har.

Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollföretag. På Swedacs hemsida kan du söka efter ackrediterade företag.

Swedacs hemsida

Vattenskyddsområde

Har du en cistern inom vattenskyddsområde gäller särskilda regler. I Trollhättan gäller detta mark inom Öresjös avrinningsområde. Läs mer:

Vattenskyddsområde runt Öresjö

Anmälan om hantering av petroleum inom vattenskyddsområde

Spara kontrolltrapporten

Efter kontrollen får du en kontrollrapport som du ska spara. Om Miljöförvaltningen begär att få se rapporten ska du kunna visa upp den eller skicka en kopia till förvaltningen. Beroende på omständigheterna kan Miljöförvaltningen besluta om att ta ut en avgift för handläggningen av kontrollrapporten eller ärendet.

Om du inte kontrollerar din cistern

Kontrollerar du inte din cistern kan den på sikt börja läcka och orsaka allvarlig miljöskada. Det kan leda till ett omfattande och kostsamt saneringsarbete. Denna typ av skada ersätts normalt inte fullt ut av försäkringsbolagen. Glöm därför inte att besiktiga din cistern!

Om du inte kontrollerar din oljecistern är det ett brott mot miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter. Det kan leda till förbud att använda cisternen och miljösanktionsavgift.

Andra brandfarliga eller explosiva vätskor

Kontroll av en cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter och som innehåller andra brandfarliga eller explosiva vätskor regleras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter. Den lokala räddningstjänsten NÄRF är tillsynsmyndighet över dessa.

NÄRF:s hemsida

När du slutar använda din cistern

Om du har en cistern som stadigvarande inte används, tas ur bruk eller skrotas ska du anmäla det till Miljöförvaltningen.

Anmälan om cistern som varaktigt tagits ur bruk

Senast granskad: 2018-02-07 | av: Jeanette Wadman
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)