Två glatt skrattande medarbetare sköter om en växter i en av stadens parker.

Stort engagemang och trivsel hos medarbetarna i Trollhättans Stad

Årets medarbetarenkät visar att medarbetarna överlag trivs och känner sig värdefulla! De allra flesta upplever att de har meningsfulla arbeten, samarbetar väl och känner ett stort engagemang för sitt arbete.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE

De allra flesta upplever att de har meningsfulla arbeten, samarbetar väl och känner ett stort engagemang för sitt arbete. Dessa frågor får runt 4,5 i betyg på en fem-gradig skala.

Lägre betyg, drygt tre på en femgradig skala, får frågor som handlar om hälsa och livsstil, samt arbetssituationen, exempelvis tiden för eftertanke och reflektion i arbetet, orken till motion och fritidsaktiviteter.

– Det är oerhört roligt att se att våra medarbetare ger en så positiv bild av sitt arbete och oss som arbetsgivare. Vi kommer att behöva många nya medarbetare framöver för att klara vårt uppdrag för invånarna, och då är våra anställda de bästa ambassadörerna vi kan få!, kommenterar Elisabeth Funck, ny personalchef i Trollhättans Stad.

Arbetet går nu vidare med att varje chef analyserar sitt resultat tillsammans med medarbetarna. Vad vill vi på vår enhet arbeta vidare med för att utveckla, och vilka positiva resultat vill vi vara extra måna om att bevara? På så sätt skapas handlingsplaner på alla nivåer i organisationen som bidrar till att Trollhättans Stad kan fortsätta utvecklas som arbetsgivare.

Medarbetarenkäten görs vartannat år och ingår som underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet används som bas för dialog på arbetsplatsen.
Enkäten gick ut via e-post till samtliga fast anställda medarbetare i Trollhättans Stad och svarsfrekvensen var 72 procent. Frågorna berör områden som exempelvis ledarskap, medarbetarskap, uppdrag, information, kompetensutveckling, arbetssituation, livsstil och hälsa. Frågorna besvaras på en femgradig skala.

För mer information, kontakta:

Monika Johnsson, personalstrateg, tfn 0520-49 71 79
Elisabeth Funck, personalchef, tfn 0722-495582

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson