Negativt resultat i delårsbokslut

Efter augusti månad visar Trollhättans Stad ett negativt ekonomiskt resultat på 41 miljoner kronor, vilket är 72 miljoner kronor sämre än budget. Försämringen handlar framför allt om försämrade resultat för arbetsmarknads- och socialnämnden (-39 mkr), kommunstyrelsen (-34 mkr), omsorgsnämnden (-23 mkr) och utbildningsnämnden (-18 mkr). Nu föreslås kommunstyrelsen vidta åtgärder.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE, 2018-09-26

Det negativa resultatet innebär att Trollhättans Stad inte når upp till det lagstadgade balanskravet, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Utöver de åtgärder som gjorts under året i nämnderna och som inte gett förväntat resultat ännu, är nu budgetkommitténs förslag till kommunstyrelsen att besluta om åtgärder som mer restriktiv prövning av tjänstetillsättningar och timanställda, inköpsstopp för inte helt nödvändiga varor och tjänster och en extern granskning av omsorgsförvaltningens ekonomiska situation.

- Kommunstyrelsen är skyldiga att agera när vi ser att vi inte når det balanskrav vi har på oss. Vi planerar därför för att fatta beslut om ett antal åtgärder för att kunna nå i balans i år. Hela kommunsektorn har en stor utmaning i att möta utmaningarna framöver och det är viktigt att vi inte går in i det nya budgetåret med ett negativt resultat i ryggen, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Nämndernas underskott beror framför allt på ökade personalkostnader i grundskolan, förskolan och pedagogisk omsorg på grund av ett ökat antal barn i verksamheten, ökade personalkostnader inom hemtjänst och särskilda boenden, samt ökade kostnader för institutionsvård och familjehem. Största delen av kommunstyrelsens underskott handlar om att planerade försäljningar av mark senarelagts vilket minskar intäkterna i år.

Liksom övriga kommuner i Sverige står Trollhättan inför flera utmaningar när det gäller den demografiska utmaningens krav på den kommunala servicen, samtidigt som flera nämnder redan idag brottas med underskott, samtidigt som Trollhättans Stad har många planer som ökar investeringsbehoven framöver. Trollhättans Stad har en stark soliditet och likviditet och har i mer än tjugo år i rad haft ett positivt resultat för verksamheterna. Genom att vidta åtgärder är målet att få en ekonomi i balans och att bibehålla en stark finansiell ställning.

Frågan kommer upp för beslut på kommunstyrelsens nästa sammanträde den 3 oktober.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund, 0520-49 76 46, eller ekonomichefen Dan Jonasson, 0520-49 79 51.

Senast granskad 2019-04-11 av Katarina Loodh