Strategier

Strategier innehåller ett förtydligande och en vidareutveckling av programförklaring, prioriterade mål och policy. Strategin anger tillvägagångssätt för att uppnå det syfte och de mål som har satts utifrån dessa dokument.

Person
Kommunsekreterare Izabel Johansson 0520-49 63 19
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet

Syftet med strategin är att ange regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten i Trollhättans Stad så att verksamheten kan bedrivas enligt kommunallagens intentioner med en rimlig avvägning mellan avkastning och risk.

Strategi för ekologisk hållbarhet

Strategin för ekologisk hållbarhet anger inriktning och prioriteringar för stadens arbete med ekologisk hållbarhet. Den är ett paraply för stadens miljöstrategiska dokument och ersätter inte andra dokument. Strategin för ekologisk hållbarhet förväntas bidra till att förtydliga och visa vägen för stadens ekologiska hållbarhetsarbete med målet att bidra till att uppnå internationella, nationella och regionala miljömål.

Senast granskad 2020-09-03 av Katarina Loodh