Servicedeklaration för bostad med särskild service (SoL)

Omsorgsnämnden i Trollhättans Stad har antagit en servicedeklaration för Bostad med särskild service enligt SoL (socialtjänstlagen), så att du som får insatsen vet vad du kan förvänta dig av oss.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Att dina biståndsbedömda behov styr stödet du får.
 • Att du tillsammans med din kontaktman kommer överens om, i en så kallad genomförandeplan, hur vi skall planera för insatserna utifrån beslutet.
 • Att du har full insyn och delaktighet i den dokumentation som görs.
 • Att all personal har tystnadsplikt.
 • Att du tilldelas en kontaktman som är insatt i din vardag.
 • Att vi lägger stor vikt vid dina behov och intressen.
 • Att vi erbjuder möjlighet till individuella och gemensamma aktiviteter.
 • Att det finns personal tillgänglig under hela dygnet.
 • Att vi arbetar för ett professionellt bemötande och en god kommunikation
 • Att personalen har god kunskap och erfarenhet.
 • Att personalen får kontinuerlig fortbildning och handledning.
 • Att vi fortlöpande arbetar med att förbättra kvaliteten i verksamheten.
 • Att vi hjälper dig att ansöka om förmedling av enskilda medel, god man eller förvaltare, om du har svårt att hantera ekonomin på egen hand.
 • Att vi gärna har ett samarbete med dina närstående om du så vill.
 • Att vi välkomnar dina och närståendes synpunkter.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Att du tar emot stödet som beviljats dig.
 • Att du är delaktig i de stödinsatser som ges för att få en fungerande vardag.
 • Att då ditt hem också är vår arbetsplats – accepterar att det ibland behövs en anpassning av ditt hem och att du följer regler i boendet, så att vi kan utföra arbetet på bästa sätt (till exempel att du endast röker på anvisad plats).
 • Att du medverkar till en trivsam och trygg miljö genom att hålla boendet drogfritt och rökfritt.
 • Att du tar ansvar för att lägenheten du hyr hålls i ett ordnat skick.
 • Att du meddelar personal på boendet om något inte fungerar i din lägenhet.
 • Att du och/eller närstående framför önskemål och delger synpunkter på verksamheten.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det. Lämna gärna synpunkter till oss!

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-04-21 av JONHJO