Servicedeklaration för bostad med särskild service enligt LSS

Omsorgsnämnden i Trollhättans Stad har antagit en servicedeklaration för Bostad med särskild service enligt LSS.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Att du blir bemött utifrån ett professionellt förhållningssätt av engagerad och kunnig personal.
 • Att personalen har respekt för medbestämmande, inflytande och den personliga integriteten.
 • Du erbjuds ett personligt utformat stöd utifrån dina individuella behov.
 • Att en genomförandeplan utformas tillsammans med dig senast 14 dagar efter du har flyttat in i din lägenhet.
 • Att genomförandeplanen följs i det dagliga arbetet och att uppföljning sker kontinuerligt tillsammans med dig.
 • I samband med att du flyttar in utses minst en kontaktman.
 • Du erbjuds möjlighet till stöd vid en individuellt anpassad fritidsaktivitet, vid minst ett tillfälle per vecka.
 • Du ska känna dig väl bemött. Vi knackar alltid på din dörr och presenterar oss. Vi informerar också dig vid förändringar.
 • Vi erbjuder dig att vara med på samverkansträffar och brukarråd minst två gånger per år.
 • Du erbjuds möjlighet till en individuell plan enligt LSS en gång om året.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Att du tar emot stödet som vi tillsammans kommit överens om.
 • Att du framför dina önskemål och lämnar synpunkter på det stöd du får.
 • Att du accepterar om det eventuellt behövs en anpassning av ditt hem för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt. Detta för att ditt hem också är vår arbetsplats.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det. Lämna gärna synpunkter till oss!

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-03-23 av JONHJO