Ansökan om Bostadsanpassning

Här finns information och blanketter för dig som ska ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Blankett för utskrift, ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Blankett för utskrift, fastighetsägarens medgivande

Blankett för utskrift, nyttjanderättshavares medgivande

Så här ansöker du

Du kan ansöka via e-tjänst och ansökningsblankett, en ansökan kan också framställas muntligen. En ansökan med eventuella bilagor kan också skickas in med post till adress: Trollhättans Stad, Box 981, 461 29 Trollhättan.

Din ansökan ska innehålla ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker att din funktionsnedsättning är bestående samt att sökta anpassningar är nödvändiga för att din bostad ska vara ändamålsenlig.

Den som äger bostaden måste godkänna att anpassningen utförs. Exempelvis hyresvärd, bostadsrättsförening eller delägare i ett småhus – se blanketten Fastighetsägarens medgivande. De personer som står med på hyreskontrakt/bostadsrättskontrakt måste även godkänna att anpassningen utförs – se blanketten Nyttjanderättshavarens medgivande.

Vad händer efter ansökan?

När din ansökan inkommit till Biståndsenheten så kommer en handläggare att kontakta dig. Vid behov gör handläggaren ett hembesök. Handläggare på Biståndsenheten utreder och beslutar om de åtgärder du ansöker om utifrån gällande lagstiftning. Därefter får du ett skriftligt beslut.

Vid ett avslag kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Din överklagan ska då ha inkommit till Trollhättans Stad senast tre veckor från det datumet som du tog del av beslutet.

Om du behöver hjälp när du ansöker om bistånd, kan du anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Biståndshandläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

I dagens vård- och omsorg finns olika yrkesutövare, myndigheter och andra vårdgivare som du kan ha en relation till. Detta ställer krav på att du ska ha tillgång till den dokumentation som avser dig och det kan finnas behov av informationsutbyte gällande dig mellan myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Det är endast du själv som lämnar samtycke till informationsutbyte. Om du har en legal företrädare så kan din företrädare aldrig lämna samtycke för dig. Viktigt att känna till är att personal endast ska ha tillgång till de uppgifter som krävs för att kunna ge en god och säker vård, omsorg och service.

Om du önskar att Omsorgsnämnden har rätt att informera närstående eller ställföreträdare om uppgifter som rör de bistånd och insatser enligt socialtjänstlagen, LSS, lag om färdtjänst/riksfärdtjänst som du ansökt om, är beviljad eller lämna information om de hyror/avgifter som tillkommer med anledning av ditt beslut, så behöver vi ditt skriftliga samtycke för att enligt ditt önskemål kunna lämna information.

Detta samtycke kan du lämna genom att fylla i nedanstående uppgifter i blanketten; samtycke alternativt fylla i samtycket på skriftlig ansökningsblankett/e-tjänst; ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) alternativt lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS).

Samtyckesblankett för utskrift

Det finns också möjlighet att lämna samtycke för informationsutbyte mellan yrkesutövare inom Omsorgsförvaltningen. Detta samtycke får du tillgång till i ditt möte med aktuell yrkesutövare inom Trollhättans Stad. Samtycket registreras i din journal i Omsorgsförvaltningens verksamhetssystem och gäller tills du återtar ditt samtycke.

Om du vill att någon annan ska företräda dig så ska en fullmakt upprättas mellan dig och aktuell person (fullmaktstagare).

Fullmakt

En fullmakt kan när som helst återtas av dig genom att du meddelar detta muntligen eller skriftligen till Trollhättans stads kontaktcenter 0520-49 50 00.

Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till tolkhjälp i samband med kontakten med Biståndsenheten. Rätt att få hjälp av tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad.

Tolk och språkservice

Senast granskad 2022-05-09 av JONHJO