Ansökan om bistånd/insatser

Du som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service är välkommen att ansöka om bistånd/insatser.

E-tjänst för ansökan

 

Blankett för utskrift, ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Blankett för utskrift, ansökan enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Så här söker du hjälp

Kontakta handläggare på Biståndsenheten som ger dig information om vilka regler som gäller och vilka insatser som finns. Efter utredning prövas din ansökan utifrån dina personliga behov. Därefter får du ett skriftligt beslut.

Biståndet är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig med ansökan.

Så här fungerar det

Handläggare på Biståndsenheten utreder och beslutar om de insatser du ansöker om utifrån:

  • Gällande lagstiftning
  • Omsorgsnämndens vägledande bestämmelser
  • Dina individuella behov
  • Förutsättningar och önskemål

Så här prövas din ansökan

I det svenska samhället regleras rätten till bistånd/insatser i olika lagar:

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
  • Lagen om bostadsanpassning
  • Lagen om färdtjänst
  • Lagen om riksfärdtjänst

Ansökan om assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken (LASS/SFB) hänvisas till Försäkringskassan.

Din ansökan prövas i enlighet med lagstiftningen och under sekretess.

Detta kan du ansöka om

Enligt Socialtjänstlagen (SoL):

Enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS):

Du kan även ansöka om

Du kan anlita ett ombud

Om du behöver hjälp när du ansöker om bistånd, kan du anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Biståndshandläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

Rätt till tolkhjälp

Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till tolkhjälp i samband med kontakten med Biståndsenheten. Rätt att få hjälp av tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad.

Tolk och språkservice

Tystnadsplikt

Alla medarbetare inom omsorg för funktionsnedsatta och inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala om för någon utomstående vad du berättat eller annat som de fått reda på när de arbetat tillsammans med dig. De får inte heller utan ditt samtycke lämna ut uppgifter om dig till någon annan myndighet.

Senast granskad 2020-06-30 av jonathan.hjort@trollhattan.se