Vattenskyddsområde Köperöds-sjöarna: Anmälan om petroleum

Anmälan om hantering av petroleum inom vattenskyddsområdet

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

E-tjänst för anmälan om hantering av petroleum

Blankett för anmälan om hantering av petroleum

Krav för anmälan

Du behöver göra en anmälan om du förvarar mer än 250 liter diesel-, eldnings- eller spillolja per år. Kravet gäller i primär och sekundär skyddszon inom Köperödssjöarnas vattenskyddsområde, det vill sig säga i aktuella zoner runt Öresjö.

Undantag

Kravet på anmälan gäller inte för villaoljetankar inomhus eller mobila bränsletankar typ ADR/IBC- cisterner.

Krav på förvaring och hantering

Inom vattenskyddsområde gäller bland annat följande försiktighetsåtgärder:

 • Ytor där petroleumprodukter hanteras ska vara utformade så att spill och läckage kan samlas in och tas om hand.
   
 • Cisterner och behållare ska ha ett sekundärt skydd som kan rymma minst den största behållarens volym.
   
 • Rörledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
   
 • Vid påfyllnadsröret ska det finnas en informationsskylt om att det är vattenskyddsområde. Du kan kontakta tekniska kontoret i Uddevallas kommun om en skylt. De tar ut en kostnad för skylten.

Du kan läsa mer om de olika krav som ställs i Naturvårdverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5). Du hittar även krav i beslutet om skyddsområdet för Köperödssjöarnas vattentäkt.

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5

Beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Köperödssjöarnas vattentäkt

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten. Skicka också in följande bilagor:

 • Intyg/rapport från kontroll av behållare/cistern.
   
 • Karta.
   

  På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartportalen för att få fram en karta. Där kan du till exempel:

  • använda sökfältet för att söka rätt på din fastighet,
  • använda verktyget rita för att rita och skriva text,
  • skriva ut kartan som en pdf. Se till så att alla dina markeringar kommer med i utskriften.

  Kartportalen
   
 • En beskrivning av omgivningen. Till exempel hur nära det är till vattendrag och enskilda brunnar.
   
 • En riskanalys som bedömer den risk som verksamheten kan vara för vattenkvaliteten i vattenskyddsområdet. Riskanalysen ska beskriva vad en olycka kan innebära för konsekvenser. Den ska också redogöra för förebyggande och skadebegränsande åtgärder.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar hanteringen.

Avgift

Vi tar inte ut någon avgift för handläggning av anmälan om hantering av petroleum inom vattenskyddsområdet.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2020-11-16 av Jeanette Wadman