Miljöfarlig verksamhet: Avfall för anläggningsändamål

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Blankett för anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Anmälan eller tillstånd

Om du ska använda avfall i form av exempelvis jordmassor som grävts upp för anläggning på annan plats än där grävningen sker så ska du anmäla detta eller söka tillstånd. Det är risken för förorening av mark och vatten som avgör om du behöver göra en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen:

  • Ringa föroreningsrisk – anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Mer än ringa föroreningsrisk – ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen.

Information om bedömning av föroreningsrisk hittar du i Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

Naturvårdsverkets handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1

Så här anmäler du

Anmälan ska innehålla en beskrivning av anläggandet som ska ske och en karta där ytan är markerad. Om det finns bygglov, marklov eller samrådshandlingar från till exempel Skogsstyrelsen ska du bifoga dem också.

I e-tjänsten/blanketten lämnar du även följande information:

  • Uppgift om typ och mängd avfall.
  • Vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas för att inte avfallet ska påverka mark och vatten på platsen.
  • En beskrivning av vilken egenkontroll och dokumentation som kommer att ske när anläggningen utförs.

På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta:

Kartbetjänten

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av anmälan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1059 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2021-04-06 av Jeanette Wadman