Miljöfarlig verksamhet: Avfall för anläggningsändamål

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Blankett för anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Anmälan eller tillstånd

Om du ska använda avfall, i form av exempelvis jordmassor, för anläggning så kan det vara anmälnings- eller tillståndspliktigt. Krav på anmälan eller tillstånd gäller om massorna används på annan plats än där de grävts upp. Om det är anmälningsplikt eller tillståndsplikt beror också på innehåll av föroreningar i avfallet:

  • Ringa föroreningsrisk (föroreningshalter som överskrider mindre än ringa risk, MÄRR) – anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Mer än ringa föroreningsrisk – ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen.

Information om bedömning av föroreningsrisk hittar du i Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

Naturvårdsverkets handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1

Så här anmäler du

Anmälan ska innehålla en beskrivning av anläggandet som ska ske och en karta där ytan är markerad. Om det finns bygglov, marklov eller samrådshandlingar från till exempel Skogsstyrelsen ska du bifoga dem också.

I e-tjänsten/blanketten lämnar du även följande information:

  • Uppgift om typ och mängd avfall.
  • Ritning som visar höjdprofilen på anläggningsytan.
  • Vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas för att inte avfallet ska påverka mark och vatten på platsen.
  • En beskrivning av vilken egenkontroll och dokumentation som kommer att ske när anläggningen utförs.
  • Resultat från provtagning som redovisar halter och utlakning för analysparametrar som ingår i tabell för mindre än ringa risk (MÄRR) i Naturvårdsverkets handbok 2010:1:
    Naturvårdsverkets handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1

På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta:

Kartbetjänten

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av anmälan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1084 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2022-01-01 av Jeanette Wadman