Miljöfarlig verksamhet: Anmälan

Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

E-tjänst för anmälan om miljöfarlig verksamhet

Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet

Verksamheter som omfattas av krav på anmälan

Verksamheter med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) ska du anmäla till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan ska ske minst sex veckor innan verksamheten startar. Ändras verksamheten väsentligt behöver du göra en ny anmälan.

Har du en verksamhet med beteckningen B och gör ändringar i verksamheten kan du behöva göra en anmälan. Kontakta oss om du är osäker på om du behöver göra en anmälan.

Så här anmäler du

I anmälan ska det finnas uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som visar vad för slags verksamhet det är, dess omfattning och miljöpåverkan.

I e-tjänsten/blanketten fyller du även i följande uppgifter:

 • Kemikaliehantering.
   
 • Utsläpp till luft och vatten samt hur dessa utsläpp förebyggs genom exempelvis rening och minimering.
   
 • Påverkan av buller på omgivningen. Finns det mätningar eller beräkningar bifogar du dessa.
   
 • Avfall och vilka typer av avfall som uppstår. Avfall ska beskrivas med EWC-kod, enligt bilaga 4 till avfallsförordningen.
   
 • Mätningar och kontroller som planeras i verksamheten. Exempelvis provtagning av vatten och bullermätningar
   
 • Energiförbrukning totalt och uppdelat på olika energislag.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar hanteringen.

Tänk på!

Om det kommer ske markarbeten på Stallbackaområdet kan en särskild anmälan behövas för detta. Detta gäller både i samband med att du tänker starta eller ändra din verksamhet.

Anmälan om markarbete inom Stallbackaområdet

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av anmälan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1037 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Din verksamhet kommer därefter få en årlig avgift för vår tillsyn.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2019-12-31 av Jeanette Wadman