Kemisk bekämpning: Anmälan eller ansökan

Anmälan eller ansökan om tillstånd för kemisk bekämpning/spridning av bekämpningsmedel.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

E-tjänst för anmälan eller ansökan om tillstånd för kemisk bekämpning

Blankett för anmälan om kemisk bekämpning

Blankett för ansökan om tillstånd för kemisk bekämpning

Krav för anmälan

Du behöver göra en anmälan om du ska sprida bekämpningsmedel på:

 • vägområden, för att hindra spridning av invasiva främmande arter
 • banvallar
 • områden större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark.

Det är krav på anmälan för både yrkesmässigt och privat bruk och för alla klassificeringar.

Krav på tillstånd istället för anmälan

Om du yrkesmässigt ska sprida bekämpningsmedel behöver du tillstånd för att sprida:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till förskolor och skolor
 • på allmänna lekplatser
 • i parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som använder marken.

Förbud

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller ängar.

Så här ansöker du

Fyll i blanketten och skicka in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vi vill ha din anmälan minst 4 veckor innan du tänker börja spridningen.

Brådskande fall

Om det är brådskande kan du ringa Samhällsbyggnadsförvaltningen och skicka anmälan med e-post eller fax.

Vid brådskande bekämpning av till exempel getingar kan du göra en anmälan i efterhand.

Avgift

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar betalt för sin handläggning av anmälan/ansökan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1037 kronor.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2019-01-01 av Jeanette Wadman