Dagvatten: Anmälan om dagvattenanläggning

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

E-tjänst för anmälan om dagvattenanläggning

Blankett för anmälan om dagvattenanläggning

Krav för anmälan

Du behöver göra en anmälan om du ska göra en anläggning som tar emot dagvatten som är att betrakta som avloppsvatten. Med avloppsvatten menas i det sammanhanget vatten som avvattnar mark.

Du behöver således inte anmäla takvatten som avleds och tas om hand separat.

Tänk på!

Det kan ta lång tid att göra dagvattenutredningar och det är därför viktigt med god framförhållning. Det är lämpligt att anlita en konsult med kunskap inom dagvattenhantering och rening. 

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten och beskriv följande:

  • Avrinningsområde och recipient.
  • Markanvändning.
  • Typ av anläggning och dimensionering.
  • Egenkontroll av anläggningens funktion.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av anmälan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1059 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2021-01-01 av Jeanette Wadman