Avlopp: Ansökan/anmälan om eget avlopp

När du ska bygga nytt eller ändra ett eget avlopp som inte är kopplat till det kommunala reningsverket i Trollhättan ska du ansöka/anmäla om detta.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för ansökan/anmälan om eget avlopp, för dig som är fastighetsägare

E-tjänst för ansökan/anmälan om eget avlopp, för dig som är företagare och söker åt en fastighetsägare

Blankett för ansökan/anmälan om eget avlopp

Krav för tillstånd/anmälan

Innan du skickar in ansökan/anmälan om eget avlopp bör du ha koll på vilka krav som gäller för bland annat rening och skyddsavstånd.

Krav på anläggningen

Rening

Inom område med hög skyddsnivå för miljö ska anläggningen rena:

 • minst 90 % organiska ämnen (mätt som BOD7),
 • minst 90 % fosfor,
 • minst 50 % kväve.

Inom ett område med normal skyddsnivå för miljö räcker det att anläggningen renar:

 • minst 90 % organiska ämnen (mätt som BOD7),
 • minst 70 % fosfor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör alltid en enskild bedömning av vilken skyddsnivå som råder på platsen.

Anläggningen ska också rena vattnet på bakterier och anläggas på ett sätt så det inte finns risk att förorena dricksvatten, badvatten eller exempelvis diken och bäckar där barn sannolikt skulle kunna leka. Olika platser har olika förutsättningar. Därför varierar kraven för olika fastigheter och vi gör alltid en enskild bedömning.

Särskilda krav för vissa anläggningar

En markbädd med påkopplad WC godkänns enbart med någon form av fosforavlastning.

Tekniskt avancerade anläggningar som till exempel minireningsverk behöver kontrolleras regelbundet av en sakkunnig person.

Provtagning

Det ska vara möjligt att ta prov på renat vatten från alla anläggningar förutom infiltrationsanläggningar.

Krav på skyddsavstånd

Du behöver ta hänsyn till olika skyddsavstånd från ditt avlopp till exempelvis dricksvattenbrunnar och bergvärmehål.

Rekommenderade skyddsavstånd utgår från att avloppsanläggningen ligger nedströms dricksvattenbrunnar och bergvärmehål. Om avloppsanläggningen ligger uppströms krävs betydligt större skyddsavstånd. Skyddsavstånden kan variera med terräng, markförhållanden och typ av avloppsanläggning. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

För anläggning med vattentoalett

 • dricksvattenbrunn 50 meter,
 • fastighetsgräns 4 meter,
 • bostadshus 10 meter,
 • bergvärmehål 30 meter,
 • jordvärme 10 meter,
 • ytvatten/dike 10-30 meter.

 • dricksvattenbrunn 30 meter,
 • fastighetsgräns 4 meter,
 • bostadshus 10 meter,
 • bergvärmehål 30 meter,
 • jordvärme 10 meter,
 • ytvatten/dike 10-30 meter.

 • dricksvattenbrunn 20 meter,
 • fastighetsgräns 4 meter,
 • bostadshus 10 meter,
 • bergvärmehål 20 meter,
 • ytvatten/dike 10-30 meter.

 • dricksvattenbrunn 10 meter.

För bad-, disk- och tvättanläggning (BDT) 

Skyddsavstånd för en BDT-anläggning bör vara ungefär hälften till en tredjedel av de skyddsavstånd som gäller för en anläggning med vattentoalett. En tumregel är att 15 meter är ett tillräckligt avstånd från en BDT-anläggning eller dess utsläppspunkt till dricksvattenbrunn eller bergvärmehål som ligger uppströms. Beroende på förhållandena på platsen kan eventuellt kortare avstånd godtas. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall. Avstånd till diken och ytvatten bör vara 10-30 meter, och till fastighetsgräns 4 meter. För att undvika dålig lukt vid bostaden är 10 meter alltid att rekommendera mellan hus och avlopp.

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten och bifoga karta och bilagor med information om anläggningen.

Kartan

Du behöver alltid bifoga en skalenlig karta över fastigheten där du markerat:

 • Avloppsanläggningens samtliga komponenter (även ledningar, eventuell fördelningsbrunn, pumpbrunn, provtagningsbrunn och fosforfälla).
   
 • Utsläppspunkt för renat avloppsvatten.
   
 • Dricksvattenbrunn på egen fastighet och närliggande dricksvattenbrunnar hos grannar. Skriv även hur många meter det är till avloppsanläggningen.
   
 • Borrhål för bergvärme på egen fastighet och närliggande borrhål hos grannar. Skriv även hur många meter det är till avloppsanläggningen.
   
 • Jordvärmeanläggning på egen fastighet. Skriv även hur många meter det är till avloppsanläggningen.
   
 • Uppställningsplats för slamtömningsfordon. Skriv även hur många meter det är till avloppsanläggningen (max 20 meter för slippa avgift för extra slangdragning).
   
 • Uppställningsplats för kranbil som ska lyfta ur fosforfälla i säck. Skriv även hur många meter det är till avloppsanläggningen (max 10 meter för filtersäck á 500 kilogram).

På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta.

Kartbetjänten

Övriga bilagor

Vilka bilagor du behöver bifoga beror på vilken typ av anläggning du valt:

 • Produktblad.
 • CE-märkning (CE-märkning krävs inte för slamavskiljare som enbart renar BDT-vatten).

 • Naturvårdsverkets faktablad 5 Markbädd eller annan typritning enligt godkänd standard.

 • Produktblad.
 • CE-märkning.
 • Prestandadeklaration med redovisade reningsresultat.
 • Drift- och underhållsinstruktion.  

 • Produktblad.
 • Läggningsanvisning.
 • Typritning av markbädd.

 • Naturvårdsverkets faktablad 4 Infiltrationsanläggningar (eller annan typritning enligt godkänd standard).
 • Information om markens dimensionerande LTAR-värde (utifrån perkolationsprov) eller resultat av en siktanalys. Markprover tas vid föreslagen plats för infiltration. Ta hjälp av en sakkunnig vid provtagning.

 • Produktblad.
 • CE-märkning.

 • Produktblad för filtermaterial och fosforbrunn.

 • Produktblad med tekniska uppgifter.
 • CE-märkning.
 • Prestandadeklaration med redovisade reningsresultat.
 • Drift- och underhållsinstruktion.

 • För färdiga lösningar ska produktblad bifogas.
   
 • För efterpoleringsbädd/resorptionsdike ska typritning bifogas med information om bäddens mått, kornstorlek, ledningar och annat relevant.

 • Produktblad.

 

Gemensam avloppsanläggning

Är det en gemensam avloppsanläggning behöver du även bifoga:

 • En sammanställning över vilka fastigheter som ska anslutas,
 • antal personer per hushåll,
 • boendetyp (permanentboende, fritidshus eller annat),
 • alla fastighetsägares namn och underskrifter.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av ansökan/anmälan.

För ansökan/anmälan om inrättande av avlopp:

 • för 1-5 hushåll tar vi ut en fast avgift på 8472 kronor. Den motsvarar 8 timmars arbete för oss och en timavgift på 1059 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.
   
 • för 6 eller fler hushåll tar vi ut en avgift per timme, där timavgiften är 1059 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig ansökan/anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Eget avlopp håller på att anläggas

Anlägga ett avlopp

Här får du information om hur du går till väga när du ska anlägga ett eget avlopp.

Bilden visar en illustration av en byggarbetsplats.

Kartbetjänten

Välkommen till Trollhättans externa Kartbetjänt. Här skapar du en karta till ditt ärende. Kartan uppfyller kraven för enklare tillståndsärenden inom bygg- och miljöområdena.

Relaterad information

Det här händer med din anmälan

Senast granskad 2021-04-06 av Jeanette Wadman