Framtidsbild på hur det kan se ut med broar mellan öarna norr om Knorren.

Rapport om fågel- och vattenliv på öarna i älven

Att bygga gångbroar mellan öarna norr om Knorren är ett stort projekt som har sitt ursprung i Trollhättans vision om att få en stad närmre älven. Som ett första steg för att utreda om det är möjligt att bygga broarna har man inventerat och kollat närmre på fågel- och vattenliv samt arkeologin på och vid öarna. Nu finns rapporterna från inventeringarna tillgängliga.

Person
Gatu-ParkchefElisabeth Linderoth 0520-49 78 48
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Att binda ihop öarna i älven med Knorren är något som man verkligen vill satsa på i Trollhättan och ett första steg för att förverkliga planen är titta närmare på befintlig flora och fauna samt arkeologin i området. Dessa utredningar är nu genomförda och sammanställda.

Arkeologin visar att det finns 22 kända fornlämningar på de aktuella öarna. Dessa är boplatser, fyndplatser och en slottsruin. De tidigaste fynden är från 7000-6000 år f.Kr. Kring slottsruinen har man även funnit rester av utbrända trähus samt pilspetar som påvisar att slottet blivit attackerat. Man har även hittat rester av broar till fastlandet och andra öar.

Häckfågelinventeringen visar att det finns 39 fågelarter som häckar på öarna och ytterligare 22 arter. Av dessa är fyra arter rödlistade.

Utredningen av bottensedementet visar att endast en rödlistad musselart lever här. Det strömmande vattnet gör det svårt för musslor att etablera sig här. 

I dagsläget visar dessa utredningar att det inte finns några hinder för att fortsätta arbetet och projektet med broar mellan öarna. Nästa steg är att titta närmre på brolägen och lämpliga etappindelningar för byggnationen samt starta utredning om geotekniska förhållanden. 

 Rapporterna finns att läsa i sin helhet nedan. 

Rapport: häckfågelinventering Stallbacka

Rapport: musslor och makrofyter Stallbacka

Senast granskad 2015-12-18 av fredrika.almqvist@trollhattan.se