Inventering av den hotade västliga knotterlaven i bergbranterna i Älvrummets naturreservat.

Osäkert läge för sällsynt lav

Den västliga knotterlaven är sällsynt och starkt hotad. Vid inventeringen i Älvrummets naturreservat visade det sig att den minskat på några platser och ökat på någon.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Den västliga knotterlaven är en liten grå skorplav som verkar trivas på silikatklipporna i öppna lägen med hög luftfuktighet. Branterna i Älvrummet är en av de tre kända platserna i Sverige.

På uppdrag av Miljöförvaltningen har Naturcentrum inventerat laven på några utvalda platser och jämfört med hur det såg ut 2002.

Västlig knotterlav (Trapeliopsis wallrothii). Foto: Johan Svedholm, Naturcentrum

Resultat

På tre av platserna har laven minskat, på en plats har den ökat och på en annan är den oförändrad. Resultatet pekar på att laven är känslig för igenväxning och beskuggning av sina växtplatser. Något som Trollhättans Stad kommer att arbeta vidare med i skötseln av naturreservatet. Resultaten presenteras i en rapport:

Uppföljning av förekomsten av västlig knotterlav i Älvrummets naturreservat

 

Senast granskad 2016-01-13 av fredrika.almqvist@trollhattan.se