Stridsbergsbron - dags för mark- och sprängningsarbeten

Arbetet med att anlägga Stridsbergsbron fortsätter och nu i början av oktober har nästa fas inletts. Det har blivit dags för mark- och sprängningsarbeten för landfästen av bron samt för anslutningsvägen till bron.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projektets omfattning

En ny bro ska byggas. Den ska koppla samman staden och ge oss en mer robust trafiksituation i de centrala delarna.

Under våren gjordes åtgärder inom campingen. Servicehuset och receptionen flyttades. I samband med detta genomfördes en del schaktnings- och sprängningsarbeten.

Nu har det blivit dags att inleda nästa steg i det förberedande arbetet med att skapa förutsättningar för den nya Stridsbergsbron. Transportvägar byggs nu på båda sidor om vattnet, inom områdena Vårvik och Hjulkvarnelund. Dessutom sker en uppbyggnad av Vårviksvägen, som kommer att ansluta till bron.

Arter skyddas

Inom byggområdet finns det dammfladdermöss och vattensalamandrar. Dessa arter ska skyddas. Under vattensalamandrarnas lekperiod, som infaller under perioden april till och med september, ska man begränsa arbetena så långt det är möjligt. Vi kommer därför att påbörja arbetet med att bygga den färdiga lösningen för vattensalamandrar utanför lekperioden. Åtgärden innebär att vi bygger en ny damm på campingen samt en faunadepå och passager i form av tunnlar under Vårviksvägen.

Dammfladdermöss har sin aktiva period från april till och med oktober. Eftersom fladdermössen är känsliga för belysning regleras den, Övrig tid under året befinner sig fladdermössen i dvala och är då inte känsliga för ljus från belysningen.

Hur påverkas jag av detta projekt?

Under tiden för ombyggnationen kommer det att vara begränsad framkomlighet för all trafik. Framkomligheten till förskolan ska möjliggöras under hela byggtiden.

Stängd parkering vid förskolan Lunnen

Förskolan Lunnens parkering kommer dock att vara stängd under hela byggtiden. Fordon hänvisas till Folkets park parkering. Observera att det även gäller vid hämtning och lämning av barn!

Folkets parks parkering

På Folkets parks parkering får man parkera gratis de första 4 timmarna. Tänk på att man måste starta parkering via sms, app eller trycka ut en biljett från parkeringsautomaten.

Viktigt om trafikavstängningar

Vi uppmanar alla trafikanter i området att respektera trafikavstängningar och följa väganvisningar. Det är viktigt för din och anläggningsarbetarnas säkerhet. Vi kommer att göra allt för att minimera störningar i vardagen för dig.

Vad innebär arbetena?

Riskanalyser avseende sprängning är genomförda. Vibrationsmätare ska sättas upp på berörda fastigheter och loggning av vibrationer kommer att ske kontinuerligt. 

Projektet kommer att utföras i olika etapper från oktober år 2020 till och med våren 2023.

 

Senast granskad 2020-10-21 av HJAOSK