Betesdjur i Kalltorps ekhage.

Naturvårdsplan

Ny del av naturvårdsplanen beskriver värdefulla naturområden i kommunen.

Personer
Enhet Miljöförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 74 75 Miljöförvaltningen

Den nya delen som beskriver naturområdena ersätter den äldre från 1992. Under de 20 år som har gått har en del förändrats. Till exempel har antalet betesdjur minskat kraftigt, vilket varit negativt för områden där naturvärdet är beroende av bete. Samtidigt har nya värdefulla områden hittats av andra myndigheter vid olika inventeringar. Behovet av en uppdatering var därför stor.

Planen redovisar större områden av betydelse för biologisk mångfald. Den är ett viktigt underlag i  planering och beslut som berör användningen av mark och vatten. Den är också en förutsättning för att kunna planera och prioritera naturvårdsinsatser.

Vi har även gjort en landskapsekologisk analys. Tanken är att försöka stärka sambanden mellan områden på landskapsnivå för att utveckla och förstärka en grön infrastruktur.

Naturvårdsplan

Karta över områden med höga naturvärden

Landskapsekologisk analys av Trollhättans kommun

Karta över områden med landskapsvärde

Du kan även se områdena i naturvårdsplanen i vår kartportal. Där har du möjlighet att zooma i kartan.

Kartportalen
 

Arbetet med att uppdatera naturvårdsplanen är medfinansierat av Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård.
 

Aktivitetsdel

Nu när den nya objektsdelen är klar har Trollhättans Stad ett bra underlag för sitt fortsatta arbete med ekologisk hållbarhet och att bidra till att uppnå miljömålen. Objektsdelen ger dock inte någon vägledning om vilka aktiviteter som är mest lämpade för Trollhättans Stad att göra för att bevara och utveckla de naturvärden som finns i kommunen.

I aktivitetsdelen finns därför förslag på olika kommunala aktiviteter. De ska hjälpa till att bevara och utveckla naturvärdena i kommunen. Planen ger även förslag på hur intresse för naturen kan skapas bland invånarna. Befintlig aktivitetsdel var inriktad på perioden 2011-2014. Så nu under våren har vi följt vi upp vad som är genomfört. Resultatet presenteras i en rapport. Någon form av ny aktivitetsdel är önskvärt att ta fram de kommande åren.

Uppföljning av Trollhättans naturvårdsplans aktivitetsdel 2011-2015

Naturvårdsplanens aktivitetsdel (från 2010)

Naturvårdsplanens bakgrundsdel (från 2010)

Du kan hjälpa till!

Om du känner till värdefulla naturområden som inte finns med i naturvårdsplanen får du gärna tipsa oss. Vi tar gärna emot information för att kunna bevara naturen i Trollhättan.

Senast granskad: 2017-08-29 | av: Jeanette Wadman
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)