Man som sträcker armarna i luften ståendes på en brygga vid vattnet. Till vänster en bro.

Ny bro - för Trollhätteborna närmare varandra

Stridsbergsbron blir länken som binder ihop Trollhättan och löser framtidens trafiksituation.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Varför en ny bro?

En ny bro över älven är ett steg mot en mer robust trafiksituation i centrala staden. Bron kommer avlasta Klaffbron och trafiken kommer att fördelas på ett smartare sätt. Dessutom blir centrum mindre sårbart vid exempelvis olyckor, renovering och ombyggnationer. Att bygga en bro mellan Hjulkvarnelund och Vårvik blir ännu en länk över älven och skapar genvägar till det mesta och det blir enklare att nå centrala områden för rekreation och natur. En annan aspekt av en ny bro är att den också tillför något till Trollhättans stadsbild. 

Kort om Stridsbergsbron

  • Bron mellan Hjulkvarnelund och Vårvik kommer att bli ca 240 meter lång. 
  • Den öppningsbara brodelen kommer bli en dubbelklaffbro.
  • Bron kommer vara tillgänglig för gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Särskild hänsyn kommer tas till oskyddade trafikanter. 
  • Byggstart av bron är planerad till hösten 2020 förutsatt att detaljplaner antas enligt plan. 
Bild som visar utformningen av den nya bron över Göta älv

Stridsbergsbron, Vårvik & Hjulkvarn

LAGA KRAFT - Detaljplan för Stridsbergsbron, del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 med flera. Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny bro över Göta Älv. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Två händer med blyertspennor som skissar på byggnader

Detaljplaneprocessen

Detaljplaner hanteras på olika sätt beroende på hur omfattande planen är och vad detaljplanen ska reglera.

Relaterad information

Startsida Vårvik och Hjulkvarnelund

Senast granskad 2019-09-09 av Josefin Åkesson Bengtsson